Προμήθεια υγρών καυσίμων - Πετρέλαιο

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών ΠΕ Καστοριάς για τα έτη 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών ΠΕ Καστοριάς για τα έτη 2022-2023

Επαναδημοσίευση Περίληψης και Διακήρυξης, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών ΠΕ Καστοριάς για τα έτη 2022-2023

Λόγω τεχνικού προβλήματος κατά την αρχική δημοσίευση της προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού στην Επίσημη Ευρωπαϊκή Εφημερίδα, επαναδημοσιεύεται η Περίληψης καθώς και η Διακήρυξης, του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού:

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023.

Προϋπολογισμός του διαγωνισμού χωρίς ΦΠΑ: 259.324,00

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr

2. Αριθμός Προκήρυξης: 1/2022, Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 141191,1

3. Επιλεγείσα διαδικασία-Κριτήριο κατακύρωσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

4. Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση-CPV :α) 09135100-5-Πετρέλαιο θέρμανσης β) 09134200-9-Πετρέλαιο ντίζελ  και γ) 09132100-4 – Αμόλυβδη βενζίνη

5. Τίτλος-περιγραφή: Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη αναγκών της ΠΕ Καστοριάς.

6. Συνολικός Προϋπολογισμός:337.639,84 € συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης και του ΦΠΑ 24 %.

7. Διάρκειας σύμβασης:Δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης πέντε (5) μηνών.

8. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

9. Υποβολή προσφορών: Για ένα ή και για τα δύο τμήματα της Διακήρυξης.

10. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

11. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης,

που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

12.Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: www.promitheus.gov.gr

13.Τόπος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού – υποβολής έντυπων δικαιολογητικών προσφορών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Δ/κού Οικ/κού, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος 4 και 5 γραφείο.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό: Πουρσανίδου Καλλιόπη

Tηλ.: 2467350279, ΦΑΞ:2467350353,

Πληροφορίες για τη μελέτη:

κ.Σιδηροπούλου Β. και κ. Ευσταθιάδου Χ. Tηλ: 2467082004 και μέσω της ιστοσελίδας της Π.Ε.Καστοριάς https://kastoria.pdm.gov.gr

14. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/03/2022

15. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03/04/2022 και ώρα 23,59 μ.μ.

16. Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 07/04/2022 και ώρα 09,00 π.μ.

17. Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν πενήντα ημέρες (150) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

18. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή στη διαδικασία.

19. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

20. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί Προμηθειών.

21. Υποβολή προσφυγών-αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), τηλ: 2132141216, fax:2132141229, aepp@aepp-procurement.gr, http://www.aepp-procurement.gr.

22. Γλώσσας προσφοράς : Ελληνική.

23. Η προκήρυξη εστάλη ηλεκτρονικά στις 28/02/2022 για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσωρινός αριθμός 2022-029867)

24. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- ΠΕ Καστοριάς.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος                                                                                                                

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη διαγωνισμού 1_2022

Δείτε εδώ την Διακήρυξη 1_2022

Δείτε εδώ την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας Πετρελαιοειδών 2022