Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της ΠΕ Καστοριάς

Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 1/2024 για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς (CPV: 44811000-8 για τα χρώματα διαγράμμισης, 34922110-0 για τα γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια και 44832000-1 για τους διαλύτες).

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο: 2467350279, Εmail: t.prom.kastoria@pdm.gov.gr

2. Αριθμός Διακήρυξης: 1/2024, Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 352449

3. Επιλεγείσα διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

4. Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση

5. Διάρκειας σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και ίσου χρόνου παράταση αυτής.

6. Υποβολή προσφορών: για το σύνολο του αντικειμένου της Διακήρυξης. Το έργο δεν χωρίζεται σε τμήματα

7. Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις νομικών ή/και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

8. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: www.promitheus.gov.gr

9.Τόπος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού – υποβολής έντυπων δικαιολογητικών προσφορών: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών 2ος όροφος, γραφεία 4 και 5.

Πληροφορίες για τo διαγωνισμό: κ.Δήμζα Αθηνά Tηλ.: 2467350279.

10.Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ.

11. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών :

19-6-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

12. Ισχύς προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Εγγύηση συμμετοχής: 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την συμμετοχή στη διαδικασία.

14.Εγγύηση καλής εκτέλεσης: 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

15. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί Προμηθειών.

16. Υποβολή προσφυγών-αρμόδιος φορέας για τις διαδικασίες προσφυγής : Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (Πρώην Α.Ε.Π.Π Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών), τηλ: 2132141216, eaadhsy@eaadhsy.gr, http:// eaadhsy@eaadhsy.gr.

17. Γλώσσας προσφοράς : Ελληνική.

18. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Η δαπάνη για την ανωτέρω σύμβαση βαρύνει το Πρόγραμμα ΣΑΝΠ 441 κ.ε 2023ΝΠ44100013 π.κ (2008ΕΠ04100000)(2014 ΕΠ54100002) του Φορέα.

Ο Περιφερειάρχης

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΩΤΕ7ΛΨ-Σ5Σ)