Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης-λιπαντικών, αυτοκινήτων & μηχανημάτων, πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες ΠΕ Φλώρινας

Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης-λιπαντικών, αυτοκινήτων & μηχανημάτων, πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης-λιπαντικών, αυτοκινήτων & μηχανημάτων, πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες ΠΕ Φλώρινας

Διακήρυξη για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2023 έως και Οκτώβριο 2024 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2024.

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1439/07-09-2023 (ΑΔΑ ΨΗΟΚ7ΛΨ-ΑΨΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2023 έως και Οκτώβριο 2024 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και το ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2024.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας καυσίμων για την Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται συνολικά στα 186.235,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης για το διάστημα από Νοέμβριο 2023 έως και Οκτώβριο 2024 (προμήθεια 30.000 λίτρων περίπου πετρελαίου κίνησης προϋπολογισμού 52.452,00 €, προμήθεια 13.000 λίτρων περίπου βενζίνης αμόλυβδης προϋπολογισμού 24.663,60 €, προμήθεια 80.000,00 λίτρων περίπου πετρελαίου θέρμανσης προϋπολογισμού 109.120,00 €).

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ανά είδος από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09/10/2023 και ώρα 23:59.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 13/10/2023 ώρα 09.00 π.μ.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-10-2024 για την Π.Ε. Φλώρινας με δικαίωμα παράτασης μέχρι συμπλήρωσης του ποσοστού 10% της προαίρεσης και των συνολικών ποσοτήτων, και για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας (ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας) η σύμβαση θα ισχύει από 01-01-2024 έως 31-12-2024.

Τα συνημμένα για τη Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης-λιπαντικών:

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα