Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

(ΦΕΚ16/Α/4-2-2022)

Σκοπός του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 (άρθρο 1), είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του νόμου αυτού.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θεσπίζει 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια. Προβλέπει συγκεκριμένα ποσά για κάθε θεματικό καθεστώς, ενισχυμένα ποσοστά για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, που περιλαμβάνεται η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας).

 

13 θεματικά καθεστώτα ενίσχυσης:

(Άμεση αξιολόγηση 1,2,4,5,11,12)

 1.  Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων,
 2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων,
 3. Νέο Επιχειρείν,
 4. Καθεστώς Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
 5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία,
 6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία και υδατοκαλλιέργεια,
 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα,
 8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια,
 9.  Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων,
 10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού,
 11. Μεγάλες επενδύσεις,
 12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας,
 13. Επιχειρηματικότητα 360ο.

 

Τα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αφορούν επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους έως και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της Περιφέρειας και υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι:

(Συγκριτική Αξιολόγηση)

 • ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
 • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΛΙΕΙΑ
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 360ο.

 

Είδη Ενισχύσεων

α. Φορολογική Απαλλαγή

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (μόνο για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν).

 

Ένταση Ενισχύσεων

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  μπορούν να ανέλθουν:

 • 60% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • 50% για μεσαίες επιχειρήσεις
 • 40% για μεγάλες επιχειρήσεις
 • Σε περιοχές που θα καθοριστούν, επιπλέον 10% λόγω Δίκαιης Μετάβασης.

 

Φορείς αξιολόγησης – παρακολούθησης

 • Περιφέρεια, αν ο προϋπολογισμός είναι ως 1 εκ. ευρώ
 • Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας – Θράκης, αν ο προϋπολογισμός είναι 1-3 εκ. ευρώ
 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αν ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 3 εκ. ευρώ

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

 • Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:
 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Οι επιχειρήσεις  για να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον αναπτυξιακό νόμο, θα πρέπει να  είναι εγκατεστημένες ή να έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

 • Για την υπαγωγή στα καθεστώτα απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:
 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος, πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 •  Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτή. με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τουλάχιστον τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, οι οποίες συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί και έγιναν κατά τα τρία (3) προηγούμενα φορολογικά έτη. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις, θεωρείται ότι δεν πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.


Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων

Ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία) και  κάτω του ποσού των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, διενεργείται είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, το οποίο συγκροτείται από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), είτε από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια χωροταξική ενότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, πλούσια ιστορία και πολιτισμό, συνύπαρξη ορεινών περιοχών και ομαλών εκτάσεων, ποικιλόμορφο φυσικό περιβάλλον με πλούσια πανίδα και χλωρίδα, ορυκτό πλούτο και το μεγαλύτερο στη χώρα δυναμικό επιφανειακών υδάτων.

Η βελτίωση των υποδομών και η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού και εθνικού οδικού δικτύου, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων παραγωγικών και επιχειρηματικών κλάδων, η δραστηριοποίηση σε νέους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. ειδικές μορφές τουρισμού, επιχειρήσεις έντασης γνώσης κλπ.), η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η αξιοποίηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η αύξηση της απασχόλησης και η δημιουργία νέων «ποιοτικών» θέσεων εργασίας, μπορεί να αναδείξει την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε σχετικά ελκυστικό τόπο ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαβίωσης.

Συνημμένα:

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ16/Α/4-2-2022)

anaptyxiakos-nomos-2022

 

* Η ανάρτηση έγινε με την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγόρη Γρηγοριάδη, ενώ η συλλογή και η επεξεργασία του υλικού από τον αρμόδιο Δ/ντη κ. Συλλίρη Νικόλαο