Δήλωση προσβασιμότητας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας https://www.pdm.gov.gr/

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (pdm.gov.gr) δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020) Κεφάλαιο Η΄- Ψηφιακή Προσβασιμότητα (άρθρα 36-47), ως ισχύει.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο www.pdm.gov.gr  και σε όλα τα subdomains (π.χ. https://kozani.pdm.gov.gr/, https://grevena.pdm.gov.gr/, https://kastoria.pdm.gov.gr/, https://florina.pdm.gov.gr/ , κ.α)

Α. Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος συνάδει σε μεγάλο βαθμό με το ισχύον εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) (WCAG 2.1 / Level AA).

Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστοτόπου της υπηρεσίας UserWay που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας, (προσφέροντας μια σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες – συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας. Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου www.pdm.gov.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σημείο περιμετρικά της σελίδας. Αφού ενεργοποιήσετε το μενού προσβασιμότητας, περιμένετε λίγο για να φορτωθεί το μενού προσβασιμότητας στο σύνολό του.

Β. Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρ. 37 του ν. 4727/2020, εξαιρείται το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων. Αυτή η περίπτωση αφορά σε ιστοτόπους τρίτων φορέων εκτός του www.pdm.gov.gr, που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

Επιπλέον, σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο, κάποια παραδείγματα μη προσβάσιμου περιεχομένου είναι τα ακόλουθα:

  • συνημμένα αρχεία pdf,
  • ορισμένα στοιχεία μέσα στις σελίδες δεν έχουν ελεγχθεί επαρκώς ως προς τα επίπεδα χρωματικής αντίθεσης,
  • σε κάποιες αναρτήσεις μπορεί να μην τηρείται ιεραρχία σε επικεφαλίδες του κειμένου,
  • δεν παρέχεται η δυνατότητα παράκαμψης κάποιων μπλοκ περιεχομένου που επαναλαμβάνονται,
  • δεν περιγράφεται με κείμενο ο σκοπός κάποιων συνδέσμων.

Ωστόσο, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια, για τον περιορισμό των παραπάνω περιπτώσεων.

Γ. Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου ως προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και των οδηγιών WCAG 2.1 (Level A και Level AA) πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από στελέχη της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας σχετικά εργαλεία ελεύθερου λογισμικού για έλεγχο ψηφιακής προσβασιμότητας.

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης πραγματοποιήθηκε στις 14/12/2023.

 

Δ. Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της προσβασιμότητας του ιστοτόπου, πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Έτσι ο οικείο ιστότοπος σαρώνεται τακτικά με κατάλληλα εργαλεία λογισμικού για να εντοπίζονται και να διορθώνονται τα πιθανά εμπόδια προσβασιμότητας στον ιστότοπο. Ωστόσο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β’, παρ. 4 του άρ. 42 και στην παρ. 1 άρ. 45 ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα του περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις επικοινωνίας για να μας επισημαίνετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ή για να ζητήσετε την πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε έγγραφα μη προσβάσιμα:

 

https://www.pdm.gov.gr/contact/

 

Αρμόδια υπηρεσία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την τεχνική, διαδικαστική και οργανωτική υποστήριξη του οργανισμού ως προς την εφαρμογή του ν. 4727 στα θέματα ψηφιακής προσβασιμότητας για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του μηχανισμού υποβολής παρατηρήσεων είναι η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τα ανωτέρω γίνεται:

 

  • μέσω αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων στη διεύθυνση ded@pdm.gov.gr
  • τηλεφωνικώς στον αριθμό 24613 51123.

 

Ε. Διαδικασία εκτέλεσης

Η απάντηση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).