Λατομικές Περιοχές

Λατομικές Περιοχές Δυτικής Μακεδονίας

 

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΔΜ ΜΕ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Δημοτική Λατομική Περιοχή ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ (Ενεργοποιημένη):

 

Χ Ψ
Α 19.310 2.320
Β           19.500 2.500
Γ 19.500 2.760
Δ 19.080 3.180
Ε 18.825 3.060
ΣΤ 18.730 2.900
Ζ 18.840 2.640

 

Με ΚΦΧ «Σιάτιστα – Γρεβενά», με L = 40o 15’ και Μ = -2o 15’

 

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθορισμού: 623/24-04-1996 ΦΕΚ 322 Β’ /04-05-96

Απόφαση αποχαρακτηρισμού:                   ΦΕΚ

Απόφαση Τροποποίησης:                            ΦΕΚ

Λοιπές αποφάσεις:

Δήμος Κοζάνης
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Αλωνακίων
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης) Κερεμί Τεπέ
Έκταση σε στρέμματα  594,25
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημοτικό

 

2. Δημόσια Λατομική Περιοχή ΑΡΔΑΣΣΑΣ (Ενεργοποιημένη):

 

Χ Ψ
Α 13.115 23.090
Β 13.570 23.280
Γ 13.515 23.585
Δ 12.950 23.980

 

Με ΚΦΧ «Σιάτιστα – Γρεβενά», με L = 40o 15’ και Μ = -2o 15’

 

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθορισμού: 623/24-04-1996 ΦΕΚ 322 Β’ /04-05-1996

Απόφαση αποχαρακτηρισμού: ΦΕΚ

Απόφαση Τροποποίησης:        ΦΕΚ

Λοιπές αποφάσεις:

Δήμος Εορδαίας
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Άρδασσας
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης)
Έκταση σε στρέμματα 922,5
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημόσιο

 

3. Δημόσια Λατομική Περιοχή Ν.ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ (Ενεργοποιημένη):

 

Χ Ψ
+22.200 +12.930
+21.600 +12.030
+22.100 +11.730
+22.650 +12.610

 

Με ΚΦΧ «Σιάτιστα – Γρεβενά», με L = 40o 15’ και Μ = -2o 15’

 

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθορισμού: Ε 23672/21-11-85         ΦΕΚ 809 Β΄/31-12-85

Απόφαση αποχαρακτηρισμού:                             ΦΕΚ

Απόφαση Τροποποίησης: 805/08/12-05-2009  ΦΕΚ 229 Δ/10-6-2009

Λοιπές αποφάσεις:

Δήμος Κοζάνης
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Νέας Νικόπολης
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης)
Έκταση σε τ.μ. ή σε στρέμματα   922,3 Αρχικά 601+521,3. Μετά την τροποποίηση 601 στρ.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημόσιο

 

4. Δημόσια Λατομική Περιοχή ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ

 

Χ Ψ
Α -20.690 19.170
Β -20.640 18.410
Γ -20.200 17.700
Δ -19.940 18.280
Ε -19.150 18.570
ΣΤ -19.290 19.110
Ζ -20.090 18.870
Η -20.340 19.170

 Με ΚΦΧ «ΚΟΖΑΝΗ», με L = 40o 15’ και Μ = -1o 15’

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθορισμού: Ε 23672/21-11-85         ΦΕΚ 809 Β΄/31-12-85

Απόφαση αποχαρακτηρισμού:                             ΦΕΚ

Απόφαση Τροποποίησης:                                      ΦΕΚ

Λοιπές αποφάσεις:

Δήμος Κοζάνης
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Ποντοκώμης
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης)
Έκταση  σε στρέμματα  1177,25
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημόσιο

 

5. Δημόσια Λατομική Περιοχή Εράτυρας (αποχαρακτηρισμένη):

 

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθαρισμού: Ε 23672/21-11-85 ΦΕΚ 809 Β΄/31-12-85

Απόφαση αποχαρακτηρισμού:

805/08/12-05-2009

ΦΕΚ 229 Δ/10-6-2009

Απόφαση Τροποποίησης: ΦΕΚ

Λοιπές αποφάσεις:

Δήμος Βοΐου
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Εράτυρας
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης)
Έκταση σε τ.μ. ή σε στρέμματα   594,25
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημόσιο

6. Δημόσια Λατομική Περιοχή Λευκάρων-Καπνοχωρίου (αποχαρακτηρισμένη):

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθαρισμού: Ε 23672/21-11-85         ΦΕΚ 809 Β΄/31-12-85

Απόφαση αποχαρακτηρισμού:

805/08/12-05-2009                                                ΦΕΚ 229 Δ/10-6-2009

Απόφαση Τροποποίησης:                                      ΦΕΚ

Λοιπές αποφάσεις:

Δήμος Κοζάνης
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Λευκάρων – Καπνοχωρίου
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης)
Έκταση σε τ.μ. ή σε στρέμματα   916,25
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημόσιο

7. Δημόσια Λατομική Περιοχή Ανατολικού (αποχαρακτηρισμένη):

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Κοζάνης
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθαρισμού: Ε 23672/21-11-85 ΦΕΚ 809 Β΄/31-12-85

Απόφαση Αποχαρακτηρισμού:

805/08/12-05-2009

ΦΕΚ   229 Δ/10-6-2009

Απόφαση Τροποποίησης: ΦΕΚ

Δήμος Εορδαίας
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Ανατολικού 
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης)
Έκταση σε τ.μ. ή σε στρέμματα  1176,75
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημόσιο

8. Δημοτική/Ιδιωτική Λατομική Περιοχή Βεύης

1.  
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθαρισμού: Α.Π.: 873/20-08-2002 ΦΕΚ 1131/Β΄/29-08-2002

Απόφαση Τροποποίησης (επέκτασης):

Α.Π.: 145571/140/24-11-2015

ΦΕΚ 456/Δ΄/3-12-2015

Άδεια εκμετάλλευσης: Α.Π.: 659/11-10-2004

Νέα Άδεια Εκμετάλλευσης:

Αρ. 33618 τροποποιητική πράξη της με αριθμό 23400/14.05.2005 σύμβασης μίσθωσης λατομείου της ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.ΕΒ.Ε. με τον Δήμο Φλώρινας

Υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 482/16.5.2018 γνωστοποίηση εκμετάλλευσης λατομικών ορυκτών εντός λατομικών χώρων, σε ιδιωτική έκταση.

Δήμος ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) ΒΕΥΗΣ 
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης) «Μλέκατς»
Έκταση σε τ.μ. λατομείου 123.425,99 τ.μ. (εκ των οποίων 11.120 τ.μ. ιδιωτική έκταση)
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Δημοτικό/κοινοτικό και ιδιωτικό

9. Ιδιωτική Λατομική Περιοχή Αμυνταίου

2.  
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθαρισμού: Α.Π.: 874/20-08-2002

ΦΕΚ 1131/Β΄/29-08-2002

Άδεια εκμετάλλευσης: Α.Π.: 837/07-01-2010

Άδεια Εκμετάλλευσης: 1911/12-11-2015 (ΑΔΑ 74ΓΨ7ΛΨ2)

Δήμος ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Δημοτική Ενότητα ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης) «Μεγάλη Μύτη»
Έκταση σε τ.μ. λατομικής περιοχής 445.487,994 τ.μ.
Έκταση σε τ.μ. λατομείου 271.526,37 τ.μ.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς  Λ.Π. Ιδιωτικό

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Λ.Π.) Α.Δ.Η.Δ.Μ.

Α. Γενικά Στοιχεία Λατομικής Περιοχής
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Αρ. Πρωτ. Απόφασης Απόφαση Καθαρισμού: 2476/10-3-1986

ΦΕΚ 181/τ. Β΄/14-4-1936

Δήμος ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) ΒΕΝΤΖΙΩΝ 
Τοποθεσία (Ονομασία Θέσης) «ΠΟΡΟΣ» ΚΝΙΔΗΣ
Έκταση σε  στρέμματα   533,75 + 265 = 748,75
Β. Λατομεία εντός Λ.Π.

1.

Επωνυμία Επιχείρησης ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
Έκταση σε τ.μ. 533.750
Αρ.πρωτ. Άδειας ή μίσθωσης 3009/22.2.1996
Ημ/νία λήξης άδειας ή μίσθωσης 22-2-2016

 

2.

Επωνυμία Επιχείρησης ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΑΒΕΕ
Έκταση σε τ.μ. 265.000
Αρ.πρωτ. Άδειας ή μίσθωσης 3154/29-11-1999

 

1 όπου ανήκει διοικητικά η Λ.Π. με βάση  το Ν. 3852/20110 («Καλλικράτης»).

Γεωγραφική θέση: Aναφέρεται στο ΚΦΧ «ΓΡΕΒΕΝΑ» κλίμακας 1:100.000 με L = 40ο  15΄ και Μ= -2ο 15΄, με τις παρακάτω αζιμουθιακές συντεταγμένες:

Α: Χ = -9.985,00 Ψ= +26.155,00
Β: Χ = -9.955,00 Ψ= +25.950,00
Γ: Χ = -9.970,00 Ψ= +25.750,00
Δ: Χ = -10.055,00 Ψ= +25.514,00
Ε: Χ = -10.206,00 Ψ= +25.321,00
ΣΤ: Χ = -9.822,00 Ψ= +25.408,00
Ζ: Χ = -9.734,23 Ψ= +25.446,90
Η: Χ = -9.701,69 Ψ= +25.466,83
Θ: Χ = -9.580,53 Ψ= +25.536,55
Ι: Χ = -9.451,13 Ψ= +25.712,26
Κ: Χ = -9.438,87 Ψ= +25.828,73
Λ: Χ = -9.398,80 Ψ= +25.857,14
Μ: Χ = -9.490,00 Ψ= +26.040,00
Ν: Χ = -9.500,00 Ψ= +26.270,00
Ξ: Χ = -9.890,00 Ψ= +26.270,00

 

 

* Η ανάρτηση έγινε με την καθοδήγηση και τον συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Γρηγόρη Γρηγοριάδη, ενώ η συλλογή και η επεξεργασία του υλικού από τον αρμόδιο Δ/ντη κ. Συλλίρη Νικόλαο