Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για ένα έτος (2024), για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΔΜ, ΠΕ Κοζάνης

Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για ένα έτος (2024)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για ένα έτος (2024)

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος.

Αρ. Διακ. 03/2024

ΕΣΗΔΗΣ 349411

 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την 072: 1511 & 1512 και 073: 1511 & 1512 σχετική πίστωση του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις

  1. με αρ. πρωτ. 41710/13-03-2024 (ΑΔΑ ΨΗΞ67ΛΨ-ΗΙΧ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1827 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΕ Κοζάνης.
  2. με αρ. πρωτ. 41709/13-03-2024 (ΑΔΑ Ψ23Ξ7ΛΨ-Ν46) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1828 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΕ Κοζάνης.
  3. με αρ. πρωτ. 41708/13-03-2024 (ΑΔΑ 90ΧΘ7ΛΨ-ΖΦΤ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1829 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΕ Κοζάνης.
  4. με αρ. πρωτ. 46751/22-03-2024 (ΑΔΑ ΨΔΨΟ7ΛΨ-ΛΥ1) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1861καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΕ Κοζάνης
  5. με αρ. πρωτ. 41721/13-03-2024 (ΑΔΑ 65ΙΣ7ΛΨ-ΑΓΠ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1823 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΔΜ Έδρα
  6. με αρ. πρωτ. 41714/13-03-2024 (ΑΔΑ ΨΨ1Ω7ΛΨ-5ΦΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1826 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΔΜ Έδρα
  7. με αρ. πρωτ. 41715/13-03-2024 (ΑΔΑ 98917ΛΨ-458) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1825 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΔΜ Έδρα
  8. με αρ. πρωτ. 41716/13-03-2024 (ΑΔΑ ΨΔΨΗ7ΛΨ-2ΨΧ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και έλαβε α/α 1824 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα ΠΔΜ Έδρα.

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΚΟΖΑΝΗΣ).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09135100-5, 09132100-4, 09134100-4, 24951100-6.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα Α1, Α4,Β1,Β6 & Γ

Συνημμένα:

Ο Διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για ένα έτος (2024), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, 2. των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης υπηρεσιών για ένα έτος (pdf)

diakiryxi-3-2024-promitheia-ygron-kaysimon-pdm-pekozanis