Κοινωνικοοικονομική μετάβαση Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμβάλλει στο μέγιστο βαθμό στη Δίκαια Αναπτυξιακή Μετάβαση σχεδιάζει και υλοποιεί ένα σύνολο δράσεων, συνεργαζόμενη με τους τοπικούς φορείς, τα αρμόδια Υπουργεία και τις Ειδικές Υπηρεσίες των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  και ιδιαίτερα την ΕΥΔΑΜ ώστε να επιτευχθεί μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με επίτευξη συνεργειών και συνεργασιών.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της, η Περιφέρεια προετοίμασε πρόταση με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού  80.712.356,47 €, αναλαμβάνοντας το ρόλο του συντονιστή και επισπεύδοντα φορέα.

Η πρόταση αφορά 15 έργα με φορείς υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Καστοριάς, Αργους Ορεστικού, Φλώρινας, Γρεβενών. Τα έργα αυτά αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, οδική ασφάλεια, παροχή υπηρεσιών τουρισμού-πολιτισμού και παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.

Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στον Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης.

Αρχικά υποβλήθηκε πρόταση για λήψη δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στη συνέχεια πρόταση για επιχορήγηση στην CINEA μέσω της πρόσκλησης PSLF (Public Sector Loan Facility).

Για την υλοποίηση των περιγραφόμενων δράσεων το μεγαλύτερο μέρος (58.112.897,00 €) θα καλυφθεί από εγκεκριμένο/συναφθέν δάνειο του Ελληνικού Κράτους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Ποσό 14.528.224,00 € θα καλυφθεί από την πρόσκληση PSLF. Στις 27-10-2023 υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement) με συνεργασία της CINEA με τη ΠΔΜ και τους 6 Δήμους.

Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από Εθνικούς Πόρους.

Για ευκολότερη διαχείριση, η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει ενιαία μέσω του ΠΔΕ και συγκεκριμένα μέσω της ΣΑΕΠ 005/2. Συγκεκριμένα, έχει εγκριθεί με την ΥΑ 1998/2023 (ΑΔΑ: 6090Η-ΘΤ1) ενάριθμο έργο (2023ΕΠ00520000) προϋπολογισμού 80.712.356,47 €

 

Τα έργα που θα υλοποιηθούν είναι τα εξής:

Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ €
1 ΤΙΤΛΟΣ Εκσυγχρονισμός και επέκταση των εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου 8,060.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το έργο αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του χιονοδρομικού κέντρου με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του. Οι βασικές επενδύσεις αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση νέου τετραθέσιου αναβατήρα (lift), την εγκατάσταση δικτύου νερού και την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία τεχνητής χιόνωσης και μικρά έργα που αφορούν την ασφάλεια των χρηστών του χιονοδρομικού.(Φ.Υ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
2 ΤΙΤΛΟΣ Αποκατάσταση του ιστορικού γεφυριού του Πασα 3.933.937,52 €
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά την αποκατάσταση / ανακατασκευή της λίθινης γέφυρας. Θα χρησιμοποιηθούν φυσικά, παραδοσιακά υλικά και θα αξιοποιηθούν όλες οι παραδοσιακές μέθοδοι κατασκευής.  Στόχος του έργου είναι η στερέωση των εναπομεινάντων τμημάτων της, η αντιμετώπιση των δομικών ζητημάτων που θα προκύψουν από την ροή του ποταμού και η αναστήλωση της γέφυρας χρησιμοποιώντας, όπου είναι εφικτό, υλικό που είχε καταπέσει και επιλέγοντας προσεκτικά κατάλληλα νέα υλικά, όταν είναι αναγκαίο, έτσι ώστε το αποκατεστημένο μνημείο να ενταχθεί ξανά στο εξαιρετικό φυσικό τοπίο του. (Φ.Υ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
3 ΤΙΤΛΟΣ Οδοφωτισμός του Εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας  και μείωση κόστους λειτουργίας 2.790.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της προμήθειας αποτελεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών παλιάς τεχνολογίας με φωτιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογίας led. Στόχος της προμήθειας είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας αλλά και η εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων με την μείωση των δαπανών συντήρησης του δικτύου αλλά και την εξοικονόμηση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά όλο το εθνικό  οδικό δίκτυο της Περιφέρειας μήκους περί τα 569χλμ(Φ.Υ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
4 ΤΙΤΛΟΣ Εκοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό του Δήμου Κοζάνης με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED 8.457.475,80 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού οδοφωτισμού, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων με νέα σύγχρονης τεχνολογίας φωτιστικά σώματα καθώς και την εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου της λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων.
Αναλυτικότερα με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισμού:
1. Την προμήθεια και εγκατάσταση 16.025 φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED και λοιπού εξοπλισμού..
2. Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας»: α. σε επίπεδο Φωτιστικού Σώματος για 1.000 Φωτιστικά Σώματα Τύπου Βραχίονα συνοδευόμενα από αντίστοιχους ασύρματους ελεγκτές και β. σε επίπεδο Κόμβου (Pillar) για τα υπόλοιπα 15.025 Φωτιστικά Σώματα.(Φ.Υ. Δήμος Κοζάνης)
5 ΤΙΤΛΟΣ Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης του Δήμου Κοζάνης 2.000.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη συγκεκριμένη πράξη, η οποία αφορά σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμενο κτίριο του Κλειστού Γυμναστηρίου της Λευκόβρυσης, επιτυγχάνεται μείωση των ενεργειακών δαπανών των εν λόγω κτηρίου και κατ’ επέκταση βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του από την κατηγορία Δ που είναι σε κατηγορία Β+. (Φ.Υ. Δήμος Κοζάνης)
6 ΤΙΤΛΟΣ Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού οδοφωτισμού πόλης Καστοριάς (εκτός περιοχής ΕΣΣΒΑΑ) και δημοτικών ενοτήτων Αγ.Τριάδας, Βιτσίου, Μεσοποταμίας, Κορεστείων, Κλεισούρας και Καστρακίου. 3.566.862,48 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου φωτισμού εκτός περιοχής ΕΣΣΒΑΑ στο Δήμο Καστοριάς και εκτός περιοχής ΟΧΕ στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Τριάδας, Βιτσίου, Μεσοποταμίας, Κορεστείων, Κλεισούρας και Καστρακίου, μέσω της αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματατεχνολογίας Μαγνητικής Επαγωγής. (Φ.Υ. Δήμος Καστοριάς)
7 ΤΙΤΛΟΣ Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Φλώρινας 1.934.603,17 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗ 1
Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας
ΔΡΑΣΗ 2
Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού της πόλης της Φλώρινας-Επεκτασεις πόλεως και κεντρικοι οδοί (εκτός περιοχης ΒΑΑ)
Οι δύο δράσεις στοχεύουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Φλώρινας.
Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει (α) την αντικατάσταση των υφιστάμενων συμβατικών φωτιστικών με νέα, τεχνολογίας Led, (β) την αντικατάσταση των βραχιόνων ορισμένων φωτιστικών, και (γ) την αντικατάσταση ενός αριθμού ιστών οδοφωτισμού.
Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται άνω του 60%, σε συνδυασμό με την βελτίωση των συνθηκών φωτισμού των οδών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας και της πόλης της Φλώρινας. (Φ.Υ. Δήμος Φλώρινας)
8 ΤΙΤΛΟΣ Ηλεκτροφωτισμός δρόμου προς Μποδοσάκειο Γ.Ν. Πτολεμαΐδας 1.688.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά στην κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον δρόμο που συνδέει την πόλη της Πτολεμαΐδας µε το Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο. Επιπρόσθετα προβλέπονται επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης επί των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού όμορων οδών και δρόμων (οδός Νοσοκομείου, οδός Γουµεράς, οδός Ελ. Βενιζέλου, κόμβος Ελ. Βελιζέλου – 25ης Μαρτίου). Συνοπτικά οι προβλεπόµενες εργασίες είναι: καθαίρεση παλαιών ιστών και φωτιστικών σωμάτων, εκσκαφή για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων ισχύος και καλωδίων αυτοματισμού εντός πλαστικού σωλήνα δομημένου τοιχώματος, τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας, κατασκευή πίλλαρ και αντίστοιχων ηλεκτρικών πινάκων, κατασκευή τριγώνων γείωσης κτλ. (Φ.Υ. Δήμος Εορδαίας)
9 ΤΙΤΛΟΣ Αναβάθμιση – Συντήρηση & επέκταση δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές οδούς της πόλης Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας – Α φάση 2.850.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά στην εκτέλεση εργασιών δηµιουργίας των Η/Μ υποδοµών και συγκεκριµένα την κατασκευή ολοκληρωµένου δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε οδούς της πόλης της

Συνοπτικά οι προβλεπόµενες εργασίες είναι: εκσκαφή για τοποθέτηση υπογείων καλωδίων ισχύος και αυτοµατισµού εντός πλαστικού σωλήνα ή σιδηροσωλήνα, τοποθέτηση ιστών και φωτιστικών σωµάτων, εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας, κατασκευή πίλλαρ και αντίστοιχων ηλεκτρικών πινάκων, κατασκευή τριγώνων γείωσης, ηλεκτρικές συνδέσεις κτλ. (Φ.Υ. Δήμος Εορδαίας)

10 ΤΙΤΛΟΣ Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους
Ορεστικού, προς
αναβάθμιση της οδικής
ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας
4.597.477,50 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο της προμήθειας αποτελεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών παλιάς τεχνολογίας με φωτιστικά χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τεχνολογίας LED. Στόχος της προμήθειας είναι η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας αλλά και η εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων με την μείωση των δαπανών συντήρησης του δικτύου αλλά και την εξοικονόμηση της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά το σύνολο του Δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού συμπεριλαμβανομένης της διαδημοτικής οδοποιίας (κόμβοι, γέφυρες, κ.λ.π.) εντός των ορίων του Δήμου Άργους Ορεστικού (Φ.Υ. Δήμος Άργους Ορεστικού)
11 ΤΙΤΛΟΣ Ενεργειακή αναβάθμιση κέντρου πολιτισμού Δήμου Γρεβενών 538.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παρεμβάσεις: Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τοποθέτηση θερμομονώσεων στην οροφή. Τοποθέτηση ΦΒ συστημάτων και τοποθέτηση σταθμών φόρτισης – χρήση γεωθερμίας. (Φ.Υ. Δήμος Γρεβενών)
12 ΤΙΤΛΟΣ Κέντρο υγείας Κοζάνης 10.000.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά την κατασκευή κτιρίου στην δημοτική οδό Κοζάνης-Αργίλου. Θα κατασκευαστεί σε γήπεδο εμβαδού 13.647,52τ.μ. και με βάση την κτιριολογική μελέτη προβλεπόταν η ανέγερση κτιρίου για τις Διοικητικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες του τότε ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, συνολικού εμβαδού ανωδομής 5.900τ.μ. και υπόγειων χώρων 1.549τ.μ.περίπου. Απο την παραπάνω ανωδομή, το 60% περίπου αντιστοιχεί στον τομέα Υγείας και το 40% στον τομέα Ασφάλισης. Έχει συνταχθεί οριστική μελέτη μετά από διαγωνισμό. (Φ.Υ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
13 ΤΙΤΛΟΣ Κέντρο υγείας Πτολεμαΐδας 8.000.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά την κατασκευή κτιρίου εντός του Πολεοδομικού ιστού της Πτολεμαΐδας. Θα κατασκευαστεί σε γήπεδο εμβαδού 1.843,50τ.μ.. Η επιτρεπόμενη δόμηση αντιστοιχεί σε 4.055τ.μ.ανωδομής. (Φ.Υ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
14 ΤΙΤΛΟΣ Βελτίωση οδικού δικτύου Γρεβενα – Βασιλίτσας 22.000.000,00 €

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορά την βελτίωση και αναβάθμιση του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου από την Αγ.Παρασκευή έως την Βασιλίτσα με στόχο την οδική ασφάλεια και την βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιοχής.
Επίσης η αναβάθμιση του εν λόγω οδικού δικτύου θα αυξήσει την επισκεψιμότητα στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας και θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. (Φ.Υ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
15 ΤΙΤΛΟΣ Αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας και ενίσχυσης της γέφυρας του ποταμού Βενέτικου επί της Ε.Ο 15 Γρεβενών- Τρικάλων 296.000,00 €
  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αφορα επεμβάσεις αποκατάστασης της γέφυρας σε επίπεδο προ της δημιουργίας των βλαβών διαβρώσεων που έχουν παρατηρηθεί. Στην κατηγορία των επεμβάσεων αποκατάστασης περιλαμβάνεται η αντιμετώπιση των εξής:  υγρομόνωση καταστρώματος,  αποκατάσταση αποχετευτικού συστήματος,  αποκατάσταση οδικής ασφάλειας με τοποθέτηση στηθαίων τεχνικών έργων, αποκατάσταση βλαμμένων σημείων στις βάσεις των υποστυλωμάτων,  αποκατάσταση ρηγματώσεων κυρίως σε υποστυλώματα, αντιδιαβρωτική προστασία όλων των επιφανειών που έχουν βλαφθεί,  αποκατάσταση / αντικατάσταση διαβρωμένων οπλισμών εφόσον απαιτηθεί, πιθανή ενίσχυση τοξωτού φορέα εφ’ όσον προκύψουν ανεπάρκειες(Φ.Υ. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)  

 

Σχετικά άρθρα:

Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας προς ένα πιο πράσινο μέλλον είναι το πρώτο έργο που υποστηρίζεται από τη Δανειακή Διευκόλυνση Δημόσιου Τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης