Επιτροπή Περιβάλλοντος

Πρόεδρος της επιτροπής:

Μάνος Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην Επιτροπή Περιβάλλοντος εκλέγονται οι:

Περιφερειακή Αρχή

Τακτικά Μέλη

1. Δαδαμόγια Αικατερίνη,

2. Βόσδου Σωτήρης,

3. Τσιούμαρης Γρηγόρης,

4. Ντιό Ευφροσύνη,

5. Χατζηζήσης Λάμπρος,

6. Τοπαλίδης Ηλίας

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Κιάνας Στέργιος

2. Άμπας Βασίλειος

3. Λυσσαρίδης Νικόλαος

4. Πουταχίδου Όλγα

5. Mακρυγιάννης Μενέλαος

6. Mαργαρίτης Γεώργιος

Συνδυασμός «ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Δημιουργία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ»

Τακτικά Μέλη

1. Κώττας Παναγιώτης

2. Κωτακίδης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Μαρκόπουλος Ναούμ

2. Λιάσης Ιωάννης

Συνδυασμός «ΕΛΠΙΔΑ»

Τακτικά Μέλη

1. Χριστοφορίδης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Μπουμπόναρη Νικολέτα

Συνδυασμός «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Τακτικό μέλος

1. Τσάκωνας Αντώνιος

Αναπληρωματικό Μέλος

1. Βασίλειος Καραντζίδης

 

Με την, με αριθμό 5-22 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, με θέμα “ Σύσταση Επιτροπής αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010.”, συστήνεται 11μελής Επιτροπή Περιβάλλοντος και
καθορίζονται οι αρμοδιότητες που εκχωρούνται.

Η θητεία των επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου και της Οικονομικής Επιτροπής και θα πρέπει να συσταθούν εκ νέου, σύμφωνα με τα άρθρα 164 και 164Α του ν. 3852/2010 και την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4647/2019.

Με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4647/2019, καθορίζεται ότι η σύσταση των επιτροπών
αποφασιστικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019.

Τα τρία πέμπτα (3/5) επί του συνόλου των μελών, δηλαδή τα 7 μέλη με τους
αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της επιτροπής, ορίζονται από τον
Περιφερειάρχη.

Τα υπόλοιπα μέλη, δηλαδή τα 2/5 (4 μέλη) θα αναδειχθούν από τις λοιπές παρατάξεις, με μεταξύ τους ψηφοφορία.

Συνημμένα:

Η Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος (με ΑΔΑ: 61ΜΑ7ΛΨ-ΞΝΕ)