Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η σειρά εκλογής των τακτικών μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, διαμορφώθηκε, ως εξής:

 

Η σειρά εκλογής των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, διαμορφώθηκε, ως εξής:

 

Επισημαίνεται ότι, η αντικατάσταση των τακτικών μελών της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας από αναπληρωματικά μέλη θα γίνεται κατά προτεραιότητα από αντίστοιχα μέλη, προκειμένου να μην ανατρέπεται η σχέση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος  6 προς 3