Παρουσίαση Περιφέρειας

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε μία σύντομη περιήγηση – παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πήρε διοικητικά τη σημερινή της μορφή με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”. Έκτοτε αποτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Τα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας απεικονίζονται στην ακόλουθη εικόνα.

 

Χάρτης Κτιρίων Περιφέρειας