Διαχειριστική Επάρκεια-Εγχειρίδιο Διαδικασιών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να υλοποιήσει τον Επιχειρησιακό της σχεδιασμό, υλοποιεί έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/14) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» και ειδικότερα την παρ.2 του άρθρου 50, οι δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν, τόσο κατά την υποβολή όσο και κατά την υλοποίηση των πράξεων, τη διαχειριστική τους επάρκεια (διοικητική, επιχειρησιακή, χρηματοοικονομική).

Η διοικητική τους ικανότητα αξιολογείται με τα παρακάτω κριτήρια.

Ι. Επάρκεια της οργανωτικής δομής ή / και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης

ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων.

Ένας τρόπος κάλυψης του κριτηρίου ΙΙ είναι η υποβολή εγχειριδίου διαδικασιών, εγκεκριμένου από το αρμόδιο όργανο (Περιφερειακό Συμβούλιο).

Για καλύτερη προετοιμασία των δικαιούχων Περιφερειών, η  ΜΟΔ ΑΕ εκπόνησε πρότυπο εγχειρίδιο διαδικασιών για αυτές.

Η ΔΙΑΠ, επεξεργάστηκε το εγχειρίδιο αυτό, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικού της έδρας, προκειμένου να επικαιροποιήσει/ προσαρμόσει το εγχειρίδιο στη λειτουργία του Φορέα, ώστε να είναι συμβατό και εφαρμόσιμο.

Το σχέδιο του Εγχειριδίου στάλθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας για έλεγχο ορθότητας των αναγραφομένων στο συνημμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών και υποβολή βελτιώσεων/ διορθώσεων/ συμπληρώσεων.

Στη συνέχεια, το σχέδιο κατατέθηκε προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας και εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 235/18-9-2017 απόφαση του.

Η ανωτέρω απόφαση, με συνημμένο το Εγχειρίδιο, αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έλαβε ΑΔΑ: 69Γ77ΛΨ-42Π.

Σχετικά Εγγραφα: