Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019 είναι ένα ολοκληρωμένο πολυτομεακό πρόγραμμα περιφερειακής και οργανωτικής της ανάπτυξης, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται από το άρθρο 268 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την αριθμ. 35829/22-9-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄/2642/6-10-2014, ΑΔΑ: 7ΕΥ9Ν-ΓΦ7).

Σκοπός του είναι να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού της ρόλου, λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήματα, τους διαθέσιμους πόρους και τις δυνατότητές της ως οργανισμού και σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται τεκμηριωμένα οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Νομικών της Προσώπων, ενώ, παράλληλα, εξειδικεύονται οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες που συντάσσονται και εγκρίνονται σε δύο φάσεις:

 • Α΄ Φάση: Μέρος Α – Στρατηγικός Σχεδιασμός, που περιλαμβάνει:
  • Την περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της ΠΔΜ
  • Τον καθορισμό της στρατηγικής της ΠΔΜ
  • Την ενδεικτική διάρθρωση του ΕΠ σε Άξονες – Μέτρα – Στόχους
 • Β΄ Φάση: Μέρος Β – Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, που περιλαμβάνει:
  • Το Πενταετές Πρόγραμμα Δράσεων
  • Το Οικονομικό Πρόγραμμα
  • Τους Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, ως εργαλείο προώθησης της περιφερειακής και εσωτερικής της ανάπτυξης, έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά:

 • Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής/επιχειρησιακής ικανότητας της Περιφέρειας
 • Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης της, στο οποίο αντανακλάται το όραμα της Περιφερειακής Αρχής και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού
 • Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης της Περιφέρειας και μέρος του προγραμματικού της κύκλου
 • Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης και συνδέεται με το ΠΕΠ και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας
 • Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων (αιρετά όργανα, υπηρεσιακά στελέχη, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ), τοπικοί περιφερειακοί φορείς και ομάδες πολιτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην περιφερειακή ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία της Περιφέρειας)
 • Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης

Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται από την Εκτελεστική Επιτροπή με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, η οποία και συντάσσει το σχέδιο του Προγράμματος σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ΠΤΑ) και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας.

Ως προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών της Περιφέρειας, προϋποθέτει την ευρεία κοινοποίησή του στους εργαζόμενους, προκειμένου να αποτελέσει το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών για την υλοποίηση των στόχων του. Επιπροσθέτως, φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για τη διαβούλευση, αλλά και την ανάπτυξη των συνεργασιών της Περιφέρειας με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα, σε τοπικό, διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ