ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας

ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας

Το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την 34/2023 Απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στις 9/5/2023 (ΑΔΑ: ΨΕ9Ψ7ΛΨ-35Σ). Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (Α΄149) και την Υπουργική Απόφαση οικ. 11258/2017 (ΦΕΚ Β΄873).

Βασικοί στόχοι του ΠεΣΠΚΑ/ΔΜ είναι:

  • Η συστηματοποίηση και η βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή των διαφόρων τομέων της Περιφέρειας στην Κλιματική Αλλαγή.
  • Η σύνδεση της προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου μέσα από περιφερειακά/τοπικά σχέδια δράσης.
  • Η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους.
  • Η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης.
  • Η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Στο ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας γίνεται εκτίμηση των αναμενόμενων κλιματικών μεταβολών σε διάφορους τομείς της Περιφέρειας, ανάλυση της κλιματικής τρωτότητας των επιμέρους τομέων και γεωγραφικών περιοχών, καθορισμός των τομεακών και χωρικών προτεραιοτήτων και προτάσεις Μέτρων και Δράσεων για τους τομείς και τις περιοχές προτεραιοτήτων.

Στο πλαίσιο σύνταξης και ολοκλήρωσης του ΠεΣΠΚΑ, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμμετοχικές διαδικασίες στην κατάρτιση του τελικού Σχεδίου, δράσεις διάχυσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης.

Συνημμένα:

Για να δείτε το εγκεκριμένο ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Μακεδονίας πατήστε εδώ