Επιτροπή ένταξης και απένταξης έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

Επιτροπή ένταξης και απένταξης έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας

Η Επιτροπή έχει 7μελή σύνθεση και στην οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την ένταξη και απένταξη έργων στο Ε.Α.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τον Περιφερειάρχη και μέλη είναι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ανάλογα με την δύναμη των παρατάξεων

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει δημόσια.

Η ως άνω επιτροπή με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Για τη σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη αποφάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την περιφερειακή επιτροπή.

 

Η Επιτροπή ένταξης και απένταξης έργων ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από:

Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βύζας

 

Τακτικά Μέλη

Περιφερειακή Αρχή

1. Αθανάσιος Τάσκας;

2. Λάζαρος Γκερεχτές

3. Νικόλαος Λυσσαρίδης

4. Ιωάννης Κιοσές

 

Συνδυασμός  «Πορεία Δημιουργίας – Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες»:

1. Στέργιος Κιάνας

 

Συνδυασμός «Ελπίδα»

1. Αλέξανδρος Ακριτίδης

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Περιφερειακή Αρχή

1. Λύσσανδρος Μεταξάς

2. Χαρίσιος Γκοβεδάρος

3. Αναστάσιος Ραφαηλίδης

4. Ευθαλία Ράνδου

 

Συνδυασμός  «Πορεία Δημιουργίας – Με πίστη στις ανθρώπινες αξίες»:

1. Σωτήριος Βόσδου

 

Συνδυασμός «Ελπίδα»

1. Παρθένα (Νούλα) Τουμπουλίδου

 

Συνημμένα:

Οι σχετικές αποφάσεις (ΑΔΑ: 9ΟΧΒ7ΛΨ-3ΑΟ και ΑΔΑ: ΨΙ6Ξ7ΛΨ-ΥΒΔ)