Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων συνεδρίασης της Επιτροπής Ένταξης Έργων στο Ε.Α.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/17-10-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/17-10-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΆΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΝ 29Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

1693/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΝΟ 22 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 8/149458/13-09-2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024 ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΤΕΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΠΑ2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»

1694/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 203425/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΗΞΗΣ 31-10-2023 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩ. 203032/2022 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΗΞΗΣ 31-10-2023, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. ΠΡ. 149658/2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024΄΄

1695/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
4 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24,  ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1696/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24  ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1697/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24 ΜΕ ΤΑΞΙ, ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1698/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) ΚΑΙ ΙΙ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΔΜ».

1699/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 52η/23 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

1700/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Κ. ΛΙΒΕΡΩΝ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 80.000,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1701/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 374.480,00€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

1702/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
11 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ «ΚΡΕΜΙΤΣΑΝ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΝΗΜΗΣ, ΤΗΝ 28Η ΚΑΙ ΤΗΝ 29Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

1703/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

12

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

68η ΕΓΚΡΙΣΗ τροποποίησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΕΑΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2017-2021

1704/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»

1705/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1706/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1707/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

1708/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ» 

1709/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ όρων διακήρυξης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΥΣΣΙΝΙΑ- ΒΙΤΣΙΟΥ»

1710/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΥΣΣΙΝΙΑ- ΒΙΤΣΙΟΥ»,  προυπ.  310.000,00 €

1711/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού 1 της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των  τεχνικών και οικονομικών προσφορών  των οικονομικών φορέων που κατατέθηκαν στο  πλαίσιο της αριθμ. 158530/28-9-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση 16 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς

1712/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
21 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του Πρακτικού 2 της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την διόρθωση του αναδόχου του αριθμ. 3ΣΤ Δρομολογίου που κατατέθηκε στο  πλαίσιο της αριθμ. 158530/28-9-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την ανάθεση 16 νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που προέκυψαν κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024 χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς

1713/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς

1714/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπάνης  κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2023

1715/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

24

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

1716/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξειδίκευσης πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας «ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»

1717/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ εξειδίκευσης πιστώσεων δαπανών έτους 2023

1718/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
27 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2021-2022»

1719/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ διάθεσης πίστωσης για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Γρεβενίτη εντός της πόλης των Γρεβενών ποσού 29.250,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

1720/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ του  Πρακτικού διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης των αδιάθετων δρομολογίων  της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τις σχολικές περιόδους: Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2023, Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 & Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025

1721/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

1722/23 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΟΖΑΝΗ 17-10-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

 

Των  συ ζητηθέντων θεμάτων κατά την 52η/17-10-2023 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας