SARURE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: INTERREG EUROPE

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3: Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς

ΣΤΟΧΟΣ: 3.1: 2.1: Βελτίωση πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Save Rural Retail

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SARURE

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:1.664.921,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 51.675,00 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1/7/2018-31/12/2022

ΕΤΑΙΡΟΙ

 

LP1 (Επικεφαλής Εταίρος) Επιμελητήριο του Τερουέλ . Ισπανία
PP1 (Εταίρος 1) Περιφέρεια της Αραγονίας. Ισπανία
PP2 (Εταίρος 2) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ελλάδα
PP3 (Εταίρος 3) Περιφέρεια της Νότιας Καρελίας Φινλανδία
PP4 (Εταίρος 4) Δήμος του Söderhamn Σουηδία
PP5 (Εταίρος 5) Δημοτικό διαμέρισμα του Burgenlandkreis Γερμανία
PP6 (Εταίρος 6) Επαρχιακό Συμβούλιο του Sligo Ιρλανδία
PP7 (Εταίρος 7) Σύνδεσμος Τοπικών Ομάδων Δράσης “South Warmia” Πολωνία
PP8 (Εταίρος 8) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Ελλάδα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: http://www.interregeurope.eu/sarure

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του έργου είναι η επιβίωση, την ενίσχυση και την καινοτομία των επιχειρήσεων λιανικής σε απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές.

Οι επιχειρήσεις λιανικής υποστηρίζουν τον τοπικό πληθυσμό και ενισχύουν την κοινωνική ζωή ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παραμείνουν στα χωριά τους και είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και άλλων δράσεων στις απομακρυσμένες περιοχές. Η συμμετοχή τους είναι σημαντική και σε όρους απασχόλησης στα χωριά που είναι πολύ ευαίσθητα και μείωση του πληθυσμού τους επιφέρει νέκρωσή τους.

Όμως ακόμα και αν οι επιχειρήσεις λιανικής αποτελούν μια βασική υπηρεσία στις απομακρυσμένες περιοχές ή επιβίωσή τους δεν είναι δεδομένη, καθώς απαιτείται ένα ελάχιστος αριθμός πελατών για να επιβιώσουν και έτσι να εξακολουθούν να στηρίζουν τον τοπικό πληθυσμό.

Καθώς η μείωση του πληθυσμού άρχισε να πλήττει δραματικά κάποιες περιοχές της Ευρώπης, διάφορα υποστηρικτικά σχήματα εμφανίσθηκαν περί το 2000. Στην Αραγονία της Ισπανίας (εταίρο του έργου SARURE) δοκιμάσθηκε η προσφορά επιπρόσθετων υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις λιανικής -για παράδειγμα να λειτουργήσουν ως Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Διεκπεραίωσης αιτημάτων προς τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, αλλά και ως πρακτορεία τραπεζών, ταχυδρομείου και άλλων υπηρεσιών, ενώ  ποικίλες αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν σε διάφορες Ευρωπαϊκές περιοχές.

Παρά την σχετική επιτυχία των εγχειρημάτων αυτών η υποχώρηση του πληθυσμού στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές συνεχίζεται. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην αγορά και σε πολλές περιπτώσεις δεν καλύπτουν ούτε τα έξοδά τους με δραματικές συνέπειες στην κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Το έργο SARURE στοχεύει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μοντέλων που έχουν ήδη δοκιμασθεί με επιτυχία, αλλά και στην εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η αγορά και η ψηφιακή οικονομία, η δημιουργία νέων συνθέσεων προσφερόμενων υπηρεσιών, η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και τεχνολογιών. Ιδιαίτερα καθώς το 99% των ΜΜΕ στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ευάλωτες στην οικονομική κρίση και με πολλά εμπόδια στην προσπάθεια να καινοτομήσουν.

Στο πλαίσιο αυτό ο κύριος στόχος του έργου είναι να βελτιώσει τις περιφερειακές πολιτικές που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ ως προς την επιβίωση, την καινοτομία και την συνολική ανταγωνιστικότητα τους. Επιλέχθηκε η πρωτοβουλία Interreg Europe για την υλοποίηση αυτού του έργου ώστε να υπάρχει συνεργασία Πανευρωπαϊκά.

 

Δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου

  • Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου στις απομακρυσμένες περιοχές. Κάθε εταίρος θα παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί. Ένα ενιαίο κείμενο θα ετοιμασθεί από τον Επικεφαλής Εταίρο.
  • Ανάπτυξη οδηγού καλών πρακτικών. Κάθε εταίρος θα παράσχει τουλάχιστον τρεις (3) καλές πρακτικές στο αντικείμενο του έργου.
  • Συναντήσεις των εταίρων του έργου. Προγραμματίζεται τουλάχιστον μία (1) ανά εξάμηνο.
  • Θεματικά σεμινάρια. Προγραμματίζονται τρία ή τέσσερα θεματικά σεμινάρια. Η θεματική του κάθε σεμιναρίου θα συζητηθεί και θα συναποφασισθεί από τους εταίρους του έργου.
  • Επισκέψεις μελέτης. Αυτές θα λάβουν χώρα την ίδια χρονική περίοδο που θα γίνουν και οι συναντήσεις των εταίρων. Αυτές μπορεί να γίνουν είτε στην ίδια περιοχή με την συνάντηση των εταίρων είτε σε διαφορετική.
  • Συναντήσεις των κοινωνικών εταίρων και φορέων. Κάθε εταίρος θα δημιουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο φορέων, σχετικών με την περιφερειακή πολιτική την οποία θα βελτιώσουμε. Αυτό το δίκτυο θα είναι ενεργό από την αρχή της υλοποίησης του έργου. Περίπου 2 με 3 δίκτυα θα ενεργοποιούνται ανά εξάμηνο. Τα μέλη τους ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις επισκέψεις μελέτης και στα θεματικά σεμινάρια.
  • Ανάπτυξη σχεδίων δράσεων. Θα περιέχουν πληροφορία σχετικά με το πως τα διδάγματα από την συνεργασία των εταίρων θα αξιοποιηθούν  για την βελτίωση της περιφερειακής πολιτικής την οποία σκοπεύουμε να βελτιώσουμε. Τα δίκτυα των κοινωνικών εταίρων θα συνδράμουν στην κατεύθυνση αυτή.
  • Δράσεις Επικοινωνίας. Ανάπτυξη φυλλαδίων, ενημερωτικών εντύπων, διοργάνωση στοχευμένων επικοινωνιακών εκδηλώσεων. Διοργάνωση τελικού συνεδρίου.

 

Για όλες τις παραπάνω δράσεις η Περιφέρεια συνεργάζεται μαζί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή τους ώστε να έχουμε τις μέγιστες δυνατές συνέργειες και με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή, αλλά και κυρίως με το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 και τις προτεραιότητές του. Η κύρια ευθύνη της Περιφέρειας είναι να εντάξει τα αποτελέσματα του έργου SARURE στο ΠΕΠ αυτής ή της επόμενης προγραμματικής περιόδου με τρόπο που να υπηρετούνται οι ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα περιοχές. Για όλες τις δράσεις, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας -με την καθοδήγηση της Περιφέρειας- συμμετέχει στην υλοποίησή τους και αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης δουλειάς, ενώ η περιφέρεια έχει την σχετική επίβλεψη. Στην συνάντηση της 20ης και 21ης Μαρτίου 2019 στην Κοζάνη θα επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων της Περιφέρειας για την μεγιστοποίηση της διαφάνειας υλοποίησης, την ενημέρωση και την δημιουργία ευρύτατων συναινέσεων ως προς τον τρόπο που το έργο SARURE θα μπορούσε να βοηθήσει στην διατήρηση (τουλάχιστον) του πληθυσμού στα απομακρυσμένα χωριά της Περιφέρειας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου στις περιοχές αυτές.

 

ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ