Αρμοδιότητες Περιφερειακών Συμβούλων

Αρμοδιότητες Περιφερειακών Συμβούλων

Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των αρθ. 159 παρ. 1ιγ, 181 και 186 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Την με αριθ. 6405/19.1.2022 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563 Β΄) με θέμα: «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 4. Την με αριθμ. 145/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, με την οποία ανακηρύχθηκε ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Α1984/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
 5. Το από 17-12-2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας της Περιφερειακής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Την ανάγκη μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη σε Περιφερειακούς Συμβούλους στα πλαίσια της αποκέντρωσης και της αποτελεσματικότερης άσκησης αυτών.
 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για την αντιμισθία των δύο περιφερειακών συμβούλων και την ύπαρξη σχετικής πίστωσης για το τρέχον και τα επόμενα έτη (σχ. η αριθμ. 1229/05.01.2024 βεβαίωση πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας).

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ι.   Τη μεταβίβαση στον περιφερειακό σύμβουλο, Ιωάννη Παναγιωτίδη του Χαράλαμπου της άσκησης των παρακάτω συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως:

 • ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ.

Α. Από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΩΔ.ΕΜ1) και τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης των Περιφερειακών Ενοτήτων (ΚΩΔ. ΕΜ2)  τις αρμοδιότητες:

 1. Της υλοποίησης προγραμμάτων αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμία, καθώς και της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του αρμόδιου Υπουργείου (άρθρο 186 ΙΙ Γ. Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιομηχανίας – γ. Υποτομέας Ενέργειας).
 2. Του συντονισμού των ενεργειών για την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και των ήπιων μορφών ενέργειας, καθώς και των σχετικών με την ηλεκτροπαραγωγή δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις περ. β’ των παρ. 3 των άρθρων 36 και 37 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 3. ΕΜ1.1.0.0-A6: «Χαρτογράφηση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων σημείων παραγωγής, κατανάλωσης και αποθήκευσης Ενέργειας, καθώς και των Δικτύων μεταφοράς αυτής, σε επίπεδο περιφέρειας» και
 4. ΕΜ1.1.0.0-A7: «Αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων στους τομείς Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και μέριμνα για την εφαρμογή οριζόντιων μέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη παρεμβάσεων στους τομείς αυτούς».

Β. Από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (ΚΩΔ. ΟΑ1)  την αρμοδιότητα:

 1. Του συντονισμού υποβοήθησης των υπηρεσιών στην αναζήτηση προτάσεων και τρόπου χρηματοδότησής τους και της μέριμνας για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης χρηματοδότησης των δράσεων (προετοιμασίας αιτημάτων χρηματοδότησης) των Τμημάτων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την ΟΑ1.4.0.0-Δ4.1 της περ. εα’ της παρ. 4 του άρθρου 23 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΙΙ.  Τη μεταβίβαση στον περιφερειακό σύμβουλο, Ιωάννη Κιοσέ του Αθανασίου της άσκησης των παρακάτω συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως:

 • ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Α. Της Αυτοτελούς Διεύθυνσης  Πολιτικής Προστασίας (ΚΩΔ. Α1) και συγκεκριμένα:

 1. Όλων των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, εκτός από τις αρμοδιότητες:

Α1.0.0.0-A4: Έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.

Α1.0.0.0-A8 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων

Α1.1.0.0-A18 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και υποβοήθηση της λειτουργίας του και γραμματειακή υποστήριξή του

 1. της αρμοδιότητας συγκρότησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), του άρθρου 13 Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ Α’ 27), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 5075/23 (ΦΕΚ Α’ 206).
 2. των υπολοίπων αρμοδιοτήτων που ασκούνται από την παραπάνω Δ/νση βάσει των κείμενων διατάξεων και

Β. Του Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.Π.Σ.Ε.Α.) και συγκεκριμένα:

 1. Όλων των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και

2.των υπολοίπων αρμοδιοτήτων  που ασκούνται από το παραπάνω Τμήμα βάσει των κείμενων διατάξεων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, από τη δημοσίευση της οποίας αρχίζει και η ισχύς της.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Γεώργιος Αμανατίδης

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση για τη Μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  με ΑΔΑ: 9ΠΛΝ7ΛΨ-ΦΣ9