Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών – Το εργαλείο όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη συμμετοχή και τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ιδίως σύμφωνα με το στοιχείο 15 του προοιμίου και το άρθρο 6, για να εξασφαλιστεί η εγγύτητα της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής και παρέχουν στους πολίτες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Οι πληροφορίες και η βοήθεια αφορούν κυρίως στις πτυχές του κανονισμού, η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών των κρατών μελών, οι οποίες ενημερώνουν και βοηθούν τους πολίτες και τις ομάδες διοργανωτών.

Οι εθνικές αρχές, για τις εν λόγω δραστηριότητες πληροφόρησης και παροχής βοήθειας, υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1) Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) είναι το εργαλείο με το οποίο οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέους νόμους, σε οποιονδήποτε τομέα έχει αυτή την δυνατότητα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών, τη γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια, τις μεταφορές ή το εμπόριο.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΕΠΠ. Μια ΕΠΠ μπορεί να ξεκινήσει από τουλάχιστον επτά (7) πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ, οι οποίοι διαμένουν σε επτά (7) διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και έχουν ηλικία που τους παρέχει το δικαίωμα του εκλέγειν.

Δικαίωμα υπογραφής – δήλωσης υποστήριξης της ΕΠΠ έχουν όλοι οι πολίτες κράτους – μέλους της ΕΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

2) Η αρμόδια Αρχή σε εθνικό επίπεδο – στοιχεία επικοινωνίας

Η αρμόδια αρχή στο εθνικό επίπεδο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και πιο συγκεκριμένα η Διεύθυνση Εκλογών και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες και σχετική ενημέρωση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη διαδρομή

https://www.ypes.gr/politikes-kai-draseis/diethni-kai-europaika-programmata-ota/eyropaiki-protovoylia-politon

Μέσω της ίδιας ιστοσελίδας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν ερωτήματα με email στους αρμόδιους υπαλλήλους στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

mixanorganosi@ypes.gr, te.ekloges@ypes.gr, jparaskevas@ypes.gr,

k.chatzivasiloglou@ypes.gr, p.panagiotopoulos@ypes.gr

ή να επικοινωνήσουν προφορικά μαζί τους στα τηλέφωνα:

213 136 1183 – 1136 – 1138.

Για τη σχετική ενημέρωση, επισυνάπτονται τα ακόλουθα:

1. Οδηγός για την ΕΠΠ,

2. Φυλλάδιο για τη ΕΠΠ,

3. Εργαλεία για την επιτυχημένη ΕΠΠ)

Υλικό επικοινωνίας σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για εκδηλώσεις και δραστηριότητες προβολής γενικότερα, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα

https://europa.eu/citizensinitiative/communication-material_el