Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/17-07-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 21η/17-07-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 179/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του πρακτικού παράτασης ισχύος της αριθ. 112742/13-07-2022 σύμβασης 

«Προμήθεια ειδών για τον ηλεκτροφωτισμό της Γέφυρας Ρυμνίου».

180/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού παράτασης ισχύος της αριθ. 112742/13-07-2022 σύμβασης 

«Προμήθεια ειδών για τον ηλεκτροφωτισμό της Γέφυρας Ρυμνίου».

3.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Ανόρυξη γεώτρησης χρήσης αναψυχής στην Κοινότητα Λευκόβρυσης ΔΕ Κοζάνης»

Προϋπολογισμός: 41.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

181/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Ανόρυξη γεώτρησης χρήσης αναψυχής στην Κοινότητα Λευκόβρυσης ΔΕ Κοζάνης»

Προϋπολογισμός: 41.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

4.
Ημερήσιας Διάταξης

15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (15η/2023).

182/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη 15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (15η/2023).
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Μελέτη για την κατασκευή νέων κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 296.931.87 € (πλέον Φ.Π.Α.).

183/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Κοζάνης, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο:

«Μελέτη για την κατασκευή νέων κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 296.931.87 € (πλέον Φ.Π.Α.).

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα και την τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης από το αιολικό πάρκο «κουκούλι» μέχρι τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο (12) Σιάτιστα – Γαλατινή.

184/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής χάνδακα και την τοποθέτηση καλωδίου μέσης τάσης από το αιολικό πάρκο «κουκούλι» μέχρι τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης στο δευτερεύον επαρχιακό δίκτυο (12) Σιάτιστα – Γαλατινή.
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Γεωπονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΠΔΜ) με τίτλο

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

185/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Γεωπονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ/ΠΔΜ) με τίτλο

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΣΚΑΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

8.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος εκτέλεσης του έργου

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Ε.Π.Σ. Γρεβενών»

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – έργα ΚΑΠ έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

186/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Ε.Π.Σ. Γρεβενών»

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – έργα ΚΑΠ έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

 

Κοζάνη 18/07/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου