Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/28-07-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/28-07-2023 Συνεδρίαση (Δια Περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης 187/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης συνεδρίασης

2.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση παράτασης της σύμβασης

«Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Προσέγγιση ενιαίας υγείας.

188/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της σύμβασης

«Ζωοανθρωπονόσοι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Προσέγγιση ενιαίας υγείας.

3.
Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2023).

189/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (16η/2023).
4.
Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2023).

190/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (17η/2023).
5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

«Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους Οικισμούς του Δήμου Νεστορίου και εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης»  προϋπολογισμού: 130.000€ (με Φ.Π.Α.).

191/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς  και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

«Παρεμβάσεις βελτίωσης οδών στους Οικισμούς του Δήμου Νεστορίου και εργασίες συντήρησης καφενείου Κυψέλης»  προϋπολογισμού: 130.000€ (με Φ.Π.Α.).

 

6.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2023-2024.

192/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασίας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2023-2024.
7.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση πρόσληψης ενός (1) υπαλλήλου, του κλάδου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

193/23  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου, του κλάδου ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«Βελτίωση τμήματος οδού που συνδέει την Τ.Κ. Ασβεστόπετρας με την Τ.Κ. Λιβερών» Προϋπολογισμός: 80.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).

194/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τον τρόπο δημοπράτησης (Ανοιχτή Διαδικασία) του έργου:

«Βελτίωση τμήματος οδού που συνδέει την Τ.Κ. Ασβεστόπετρας με την Τ.Κ. Λιβερών» Προϋπολογισμός: 80.000,00€ (με  Φ.Π.Α.).

9.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση  Παράτασης της Σύμβασης

«Αποκατάσταση Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Διλόφου».

195/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την  παράταση της Σύμβασης

«Αποκατάσταση Ι.Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Διλόφου».

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του Υποέργου 1 του έργου:

Ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς.

196/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του Υποέργου 1 του έργου:

Ευπρεπισμός περιβάλλοντος χώρου, βελτίωση προσβασιμότητας και αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού Ναού Αγίου Ζαχαρία Γράμμου στην Π.Ε. Καστοριάς.

11.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργο:

«Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας».

197/23 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργο:

«Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2022-2023 Π.Ε. Φλώρινας».

 

 

Κοζάνη 31/07/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου