Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-1-2024 Συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/29-1-2024 Συνεδρίαση (δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

 

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. 12/2024 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης.
2. Ημερήσιας Διάταξης

Υποβολή πρότασης (αίτηση χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «Υλοποίηση Πλέγματος Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Υλικής Στέρησης με πάροχο Τροφίμων ή /και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) προς τους Απόρους, συμπεριλαμβανομένων των Παιδιών με Παράλληλη Στοχευμένη Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων προς Υποστήριξή της Κοινωνικής Ένταξής τους

13/2024 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης), συνολικού προϋπολογισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 10.856.735,45€.

Η πρόταση της Περιφέρειας θα φέρει τίτλο

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΥΣ (ΒΑΣΙΚΗ ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ) ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

B. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης

καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

 

Κοζάνη 30/1/2024

 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Νικόλαος Σαμαράς