Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/24-10-2023 Συνεδρίαση (Δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 27η/24-10-2023 Συνεδρίαση (Δια περιφοράς) του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης   συνεδρίασης 246/23 Το Π.Σ. εγκρίνει το πρακτικό  της προηγούμενης συνεδρίασης
2.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ»,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 285.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)».

247/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία τον τρόπο δημοπράτησης του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ»,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 285.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)».

3.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

248/23 Αναβολή
4.
Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Δημοπράτησης – Εκτέλεσης του έργου:

«Κατασκευή Τοιχείου – Προστασία Πρανών Ρέματος στην Φλώρινα»,

Προϋπολογισμού δαπάνης #100.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

249/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης – εκτέλεσης του έργου:

«Κατασκευή Τοιχείου – Προστασία Πρανών Ρέματος στην Φλώρινα»,

Προϋπολογισμού δαπάνης #100.000,00 €#, με το Φ.Π.Α.

5.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση τροποποίησης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2022, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ/ Π.Δ.Μ)».

250/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

τροποποίησης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2022, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑΣ/ Π.Δ.Μ)».

6.
Ημερήσιας Διάταξης

22Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Δ.Μ. (22Η/2023).

251/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 22Η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.  (22Η/2023).

7.

Ημερήσιας Διάταξης

23Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.(23η/2023).

252/23 Το Π.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την 23Η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ.  (23Η/2023).
8.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση συμπληρωματικής υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

253/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη συμπληρωματική υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
9.
Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου:

«Διαγραμμίσεις στο Επ.Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς».

254/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου:

«Διαγραμμίσεις στο Επ.Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς».

10.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης Συμβάσεων του Έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

255/23 Το Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την

τροποποίηση Συμβάσεων του Έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) των Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

11.
Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης σύμβασης Προμήθειας και εγκατάστασης πράσινων κέντρων δεδομένων (centers)» για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 6 (Work Package 6) στο πλαίσιο του έργου «Computing Power Goes Green» με ακρωνύμιο «GO_GREEN».

256/23 Αναβολή

Κοζάνη 25/10/2023

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου – Τσιάγγου