Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος (12-1-2023)

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος

Σχετ.: Η αρίθμ πρωτ. 4970/12-01-2023 (ΑΔΑΜ_23PROC011976126) πρόσκλησή μας.

Κατόπιν εμπρόθεσμου αιτήματος για παράταση του χρόνου υποβολής προσφορών, που τέθηκε από υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σχετικά με την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος, σας ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση μέχρι την Παρασκευή 27-01-2023.

 

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

 

  • Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος (12-1-2023) (pdf)
  • Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (docx)

 

technikos-asfaleias-iatros-ergasias-pdm-kozani-2023