Καταγραφή & διαχείριση χωρικών δεδομένων

Καταγραφή & διαχείριση χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας: παράταση

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Καταγραφή & διαχείριση χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας: παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Μετά από την αριθ. πρωτ. 150504/15-09-2023 με ΑΔΑ: 61Η47ΛΨ-Ζ63 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού 7/142657/01- 09-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013337551) ανάδειξης αναδόχου της υπηρεσίας «Καταγραφή και διαχείριση χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών», έως 25 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα, σας γνωρίζουμε ότι όσες προσφορές έχουν ήδη κατατεθεί ισχύουν και θα αποσφραγιστούν κανονικά μετά την προθεσμία των τριών (3) ημερών κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής με φάκελο στην Υπηρεσία δηλαδή στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή.

Συνημμένα:

Η Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Η Απόφαση Περιφερειάρχη για παράταση

 

Δείτε εδώ την αρχική ανάρτηση της  Διακήρυξης