Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (26-1-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (26-1-2024) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1337/19823/18-12-2023 (ΑΔΑ: ΡΩΩΖ46ΜΤΛ6-6Δ6) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

Σύμφωνα με το A.Π.33/05-01-2024 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EMSA/SNE/2023/02 Project Officer for Port State Control and Ship Safety 08.02.2024
(17.00 τ.ώ. Λισσαβώνας)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη καθώς και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από το έγγραφο της σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στη Μ.Ε.Α. ΕΕ, έως την 6η Φεβρουαρίου 2024.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

 

Ελένη Ρούφου

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού
– Γραφείο Υφυπουργού
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (26-1-2024) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με ΑΔΑ: ΨΧΠΤ46ΜΤΛ6-ΖΒΤ

Για την Π.Δ.Μ.