Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Ανάρτηση παράτασης του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάρτηση παράτασης του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ)

ΣΧΕΤ. :

(α) Η υπ. αριθ. 105688/12-04-2024 Πρόσκληση

(β) Το με αρ. πρωτ. 107736/17-4-2024 έγγραφό μας

(γ) Το με αρ. πρωτ. 138443/11-6-2024 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας στείλαμε για ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, την (α) σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό
μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ), με το παρόν σας στέλνουμε το (γ) σχετικό έγγραφό μας, με το οποίο δίνεται παράταση στον χρόνο υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 1-7-2024 και παρακαλούμε για τη σχετική ανάρτησή του στην ηλεκτρονική σελίδα σας, προκειμένου να ενημερωθούν τα ενδιαφερόμενα μέλη σας.

Στο εν λόγω έγγραφο παράτασης αναφέρεται ότι οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν έως και 01-07-2024, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email: daf@ggde.gr).

Για την Ανάρτηση παράτασης του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

επισυνάπτονται και τα συνοδά έγγραφα, ήτοι:

Υπόδειγμα Αίτησης για υποβολή υποψηφιότητας για ΟΕΦ (docx),

Υπόδειγμα Πίνακα Εργασιακής Εμπειρίας σχετικής με Φράγματα (docx)

Η Ανοικτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων (ΟΕΦ) στο πλαίσιο της λειτουργίας της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων (ΔΑΦ) (pdf)