Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς, για ένα έτος

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς για ένα έτος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Καστοριάς για ένα έτος

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7//6/2010), όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/2014 (ΦΕΚ 143Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ».
 4. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 6. Το Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/Α) άρθρα 3 και 5 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.».
 7. Το Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α) άρθρο 14 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
 8. Το ΦΕΚ 563Β/11-02-2022 «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 9. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 10. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα».
 11. Το Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Την αρ. 43726/2019 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2208/08-06-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής».
 13. Την αρ. πρωτ. 152642/19-09-2023 Τεχνική Έκθεση προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για την πρόσληψη Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού για το έτος 2023 – 2024.
 14. Την με αρ. πρωτ. 153109/20-09-2023 Βεβαίωση του Τμήματος Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης με το οποίο βεβαιώνεται ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2023 και ότι θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2024.
 15. Την με αρ. πρωτ. 154586/21-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013450977) Εισήγηση Έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού 6.370,42€ για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για το προσωπικό της Π.Ε. Καστοριάς.
 16. Την με αρ. 1592/2023 (ΑΔΑ: 9Μ3Φ7ΛΨ-8ΓΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω δαπάνη.
 17. Την με αρ. 4735/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΜΣ7ΛΨ-ΩΛ2, ΑΔΑΜ: 23REQ013517253) απόφαση δέσμευσης ποσού 2.625,00€ στον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με γιατρό εργασίας.
 18. Την με αρ. 4736/2023 (ΑΔΑ: ΨΖΠΣ7ΛΨ-Ρ73, ΑΔΑΜ: 23REQ013517280) απόφαση δέσμευσης ποσού 3.745,42€ στον Κ.Α.Ε. για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τεχνικό ασφαλείας
 19. Το άρθρο 27 του Ν. 4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 2527/1997) με Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του Ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.
 20. Τον (ΕΕ) 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων και τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019), «Αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα..», όπως ισχύουν.

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών επιμερίζεται ως εξής:

 • 625,00€ για τον Ιατρό Εργασίας.
 • 745,42€ για τον Τεχνικό Ασφαλείας.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμα της παροχής των ως άνω υπηρεσιών θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης  ΕΞ.Υ.Π.Π εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν.3850/10, όπως ισχύει, που η δραστηριότητά τους συνάδει με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Τα προσόντα του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας όπως καθορίζονται από το Ν.3850/10, αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των αιτούμενων ωρών, ανά τμήμα.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για το γιατρό εργασίας οι προσφορές που υποβάλλονται από γιατρό με την ειδικότητα του Ιατρού  Εργασίας αξιολογούνται κατά προτεραιότητα και εν ελλείψει αυτού από ιατρό άλλης ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων γιατρού εργασίας (σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/18.8.2009 (ΦΕΚ 1775/26.8.2009, τ.Β’).

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στους 122 υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Γ και 15 υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Β, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 6.370,42€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01.

CPV: 71317210-8.

Συνημμένα:

epro_Giatros_Texnikos