Διακήρυξη αρ. 6 πράξης: Διαχείριση καλαμιώνα στη λίμνη Πετρών

Διακήρυξη αρ. 6 πράξης: Διαχείριση καλαμιώνα στη λίμνη Πετρών ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη αρ. 6 πράξης: Διαχείριση καλαμιώνα στη λίμνη Πετρών ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1165/23 (ΑΔΑ: 62Ν37ΛΨ-Χ0Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Φροντίδα και διαχείριση των κοπαδιών βουβαλιών» της πράξης «Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Πετρών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000» (CPV) : 92534000-3 Υπηρεσίες διατήρησης συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 89.760,08 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

1) Τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους όρους της Διακήρυξης, 2) Τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ή στις ιστοσελίδες https://www.pdm.gov.gr και https://florina.pdm.gov.gr

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 5/9/2023 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 12-09-2023 ώρα 09:00 π.μ.

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Κασαπίδης

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα