Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2024-2025

Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2024- 2025 Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2024- 2025 Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 578/24 (ΑΔΑ: ΨΟΙΞ7ΛΨ-Β1Ω) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2024- 2025 Π.Ε. Φλώρινας».

Ο Προϋπολογισμός των υπηρεσιών «Μίσθωση Μηχανημάτων Αποχιονισμού για τη Χειμερινή Περίοδο 2024- 2025 Π.Ε. Φλώρινας» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #775.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (625.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 150.000,00 € δαπάνη Φ.Π.Α.), για διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, υποβάλλουν προσφορά συνολικά για όλες τις υπηρεσίες και τις ποσότητες αποχιονισμού, που αναφέρονται στη Διακήρυξη (άρθρο 1.3 & Παράρτημα Ι). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης .
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με συστημικό αριθμό διαγωνισμού α.α. 350613, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φλώρινας .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23850 54521, e-mail επικοινωνίας d.ty.florina@pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος (e-mail: k.mouratidis@pdm.gov.gr), ή στο τηλέφωνο της Γραμματείας 23850 54513.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/07/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ).

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05/07/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Πατήστε εδώ για σχετικά αρχεία