Διακήρυξη αρ. 5 πράξης: Διαχείριση καλαμιώνα στη λίμνη Χειμαδίτιδα ΠΕ Φλώρινας

Διακήρυξη αρ. 5 πράξης: Διαχείριση καλαμιώνα στη λίμνη Χειμαδίτιδα ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη αρ. 5 πράξης: Διαχείριση καλαμιώνα στη λίμνη Χειμαδίτιδα ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1164/2023 (ΑΔΑ 6ΤΞΡ7ΛΨ-ΦΜ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Φροντίδα και διαχείριση των κοπαδιών βουβαλιών» της πράξης «Διαχείριση καλαμιώνα με μη μηχανικά μέσα στη λίμνη Χειμαδίτιδα του δικτύου ΦΥΣΗ2000» (CPV) : 92534000-3 Υπηρεσίες διατήρησης συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 89.760,08 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 9 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL):

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 1) Τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους όρους της Διακήρυξης, 2) Τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ή στις ιστοσελίδες https://www.pdm.gov.gr και https://florina.pdm.gov.gr

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 05-09-2023 και ώρα 14:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 11-09-2023 ώρα 09:00 π.μ.

 

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα