Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών «Κοπής Κλαδιών - Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών» ΠΕ Φλώρινας

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου υπηρεσιών «Κοπής Κλαδιών – Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου Υπηρεσιών «Κοπής Κλαδιών – Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών» ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 639/03-05-2023 (ΑΔΑ ΨΛΨΗ7ΛΨ-Μ19) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Κοπής κλαδιών – Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών για διάστημα 24 μηνών».

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών «Κοπής κλαδιών – Αποψίλωσης Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 135.656,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για διάστημα 24 μηνών (109.400,00 € χωρίς ΦΠΑ, 26.256,00 € ο ΦΠΑ 24% και 135.656,00 € με ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

24/05/2023 και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 30/05/2023 ώρα 09.00 π.μ.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 541 «Στοιχειώδη Συντήρηση και Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Δυτ. Μακεδονίας (κ.ε. 2014ΕΠ54100002) υποέργο «Κοπή κλαδιών – Αποψίλωση Οδικού Δικτύου Δήμου Πρεσπών».

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Το τιμολόγιο δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα κοπεί στο όνομα: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, ΑΦΜ. 997769589, ΔΟΥ Κοζάνης, και θα βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα