Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού 237268 ανάδειξης αναδόχου: Καταγραφής και Διαχείρισης χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου: Καταγραφής και Διαχείρισης χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου: Καταγραφής και Διαχείρισης χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1370/30-08-2023 (ΑΔΑ ΨΤΣ47ΛΨ-ΠΟ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου «Καταγραφής και Διαχείρισης χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών».

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας «Καταγραφής και Διαχείρισης χωρικών δεδομένων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας σε Περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 223.187,60 € με ΦΠΑ (179.990,00 € χωρίς ΦΠΑ, 43.197,60 € ο ΦΠΑ 24%). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αριθ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : 1) Την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους όρους της Διακήρυξης, 2) Την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές ή στις ιστοσελίδες www.pdm.gov.gr και florina.pdm.gov.gr.
Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 18/09/2023 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 22/09/2023 ώρα 09.00 π.μ.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα.