Διαγωνισμός

Ανακοίνωση διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ ΩΑΟ17ΛΨ-Ρ20)

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016» οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την 1427/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

2. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 170.000,00 € με ΦΠΑ

3. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας την 22/08/2016 και ώρα 10:00 μ.μ.

Κοζάνη,
               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καρυπίδης Θεόδωρος