Διαγωνισμός

Ανακοίνωση διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας για το έτος 2016»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ Ψ6ΛΤ7ΛΨ-ΔΗΜ)

  1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να προσέλθει στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού στη διαδικασία  διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας για το έτος 2016» οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την 1426/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και αναρτήθηκαν στο site της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον πίνακα ανακοινώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας.
  2. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 912,00 € με ΦΠΑ.
  3. Η διαπραγμάτευση θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την 22/08/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

   Κοζάνη,
               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καρυπίδης Θεόδωρος