Κατασκευή και εγκατάσταση 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Κατασκευή και εγκατάσταση 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,99MW σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Εράτυρας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Κατασκευή και εγκατάσταση 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,99MW σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Εράτυρας

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Κατασκευή και εγκατάσταση 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,99MW σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Εράτυρας, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΑΤΥΡΑΣ»

Ι. Στοιχεία του έργου

 1. Ονομασία του έργου: «Κατασκευή και εγκατάσταση 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,99 MW».Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους 10 ΦΣΠΗΕ και τα συνοδά τους έργα (έργα διασύνδεσης με τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης):
  Α/Α ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΣ (ΚWp) Εμβαδόν γηπέδου εγκατάστασης (m2)
  1. «ΕΡΑΤΥΡΑ  1» 999,92 17.742,93
  2. «ΕΡΑΤΥΡΑ  2» 999,92 16.122,64
  3. «ΕΡΑΤΥΡΑ  3» 999,92 17.793,97
  4. «ΕΡΑΤΥΡΑ  4» 999,92 21.546,73
  5. «ΕΡΑΤΥΡΑ  5» 999,92 20.210,50
  6. «ΕΡΑΤΥΡΑ  6» 999,92 16.900,27
  7. «ΕΡΑΤΥΡΑ  7» 999,92 13.535,77
  8. «ΕΡΑΤΥΡΑ  8» 999,92 17.535,38
  9. «ΕΡΑΤΥΡΑ  9» 999,92 17.458,37
  10. «ΕΡΑΤΥΡΑ  11» 999,92 14.118,47
  Σύνολο 9.999,2 172.965,03

  β. Θέση του έργου: 10 γήπεδα, συνολικού εμβαδού 172.965,03 τ.μ., στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Εράτυρας της Δ.Ε. Ασκίου, του Δήμου Βοίου της Π.Ε. Κοζάνης,  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών των πολυγώνων των γηπέδων των σκοπούμενων σταθμών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

  γ. Φορέας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

  δ. Υπεύθυνος του έργου: Αλέξανδρος Γκαμάγκαρης (Νόμιμος εκπρόσωπος)

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

 

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου : «Κατασκευή και εγκατάσταση 1 0 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,99MW σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Εράτυρας, του Δήμου Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΡΑΤΥΡΑΣ», με ΑΔΑ: 9ΩΑΝ7ΛΨ-04Β

Κατασκευή και εγκατάσταση 1 0 Φωτοβολταϊκών Σταθμών