Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99MW» στη θέση “Ισιώματα” στην Τ.Κ. Αμυγδαλεών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99MW», της εταιρείας “ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”, που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο στη θέση “Ισιώματα” στην Τ.Κ. Αμυγδαλεών του Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ι. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99 MW.

β. Διοικητική υπαγωγή – Θέση του έργου: Το προτεινόμενο έργο θα εγκατασταθεί σε έκταση του Αγροκτήματος Λόχμης στη θέση «Ισιώματα», στην Τ.Κ. Αμυγδαλεών του Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού εμβαδού 99.360 m2.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών των πολυγώνων των γηπέδων του προτεινόμενου σταθμού παρατίθενται στους πίνακες του συνημμένου εγγράφου.

γ. Φορέας του έργου: «ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

δ. Νόμιμος εκπρόσωπος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 9,99MW», της εταιρείας “ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”, που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο στη θέση “Ισιώματα” στην Τ.Κ. Αμυγδαλεών του Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΑΔΑ: ΨΝΚ27ΛΨ-ΟΧΝ.