Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης», στη θέση «Πάτωμα» της Τ.Κ. Πολύρραχου, Δ.Ε. Σερβίων, Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρίας «ECOVAR POWER ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «ECO VAR POWER O.E.».

Ι. Στοιχεία του έργου

  1. Ονομασία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης».
  2. Θέση του έργου: «Πάτωμα» της Τ.Κ. Πολύρραχου, Δ.Ε. Σερβίων, του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ’87, της θέσης της ανεμογεννήτριας, των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου και της πλατείας, καθώς και συντεταγμένες της ζώνης κατάληψης της νέας οδοποιίας, σύμφωνα με το τεύχος συντεταγμένων που συνοδεύει το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.
    Τα συνοδά έργα οδοποιίας (νέα διάνοιξη οδοποιίας) και τα συνοδά έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης (γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως τον Υποσταθμό ανύψωσης τάσης -εναέρια και υπόγεια-), αναφέρονται στην υπογραμμένη από το φορέα του έργου Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικών Εγκαταστάσεων και περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη αρμοδίως.
  3. Φορέας του έργου: «ECOVAR POWER ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «ECO VAR POWER O.E.».
  4. Υπεύθυνος του έργου: Βαρβιτσιώτης Δημήτριος (Νόμιμος εκπρόσωπος), email: ecovar2@gmail.com – a.doukas.eng@gmail.com

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

 

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3ΜW και συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης», στη θέση «Πάτωμα» της Τ.Κ. Πολύρραχου, Δ.Ε. Σερβίων, Δήμου Σερβίων, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» της εταιρίας «ECOVAR POWER ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «ECO VAR POWER O.E.»., με ΑΔΑ: ΨΖΞΘ7ΛΨ-ΙΚΓ