Συντήρηση Επανέλεγχος και Αναγόμωση πυροσβεστήρων, προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα της ΠΕ Κοζάνης

Συντήρηση Επανέλεγχος και Αναγόμωση πυροσβεστήρων, προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα της ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συντήρηση Επανέλεγχος και Αναγόμωση πυροσβεστήρων, προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα της ΠΕ Κοζάνης

–  CPV 75251000-0-Πυροσβεστικές υπηρεσίες

–  CPV 35111000-5-Πυροσβεστικός εξοπλισμός

Έχοντας υπόψη,

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Το αρίθμ. πρωτ. 28769/15-3-2023 με (ΑΔΑΜ: 23REQ012541248) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ με προϋπολογισμό δαπάνης.
 11. Την αρίθμ. 522/23 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΟ7ΛΨ-2ΘΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
 12. Τις αριθμ. 2186/23 (ΑΔΑ 625Λ7ΛΨ-ΛΥ1/ΑΔΑΜ: 23REQ012542633) και 2187/23 (ΑΔΑ: ΨΛΟΛ7ΛΨ-ΙΞ3/ ΑΔΑΜ: 23REQ012542494) αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης στους ΚΑΕ 072.0899 και 072.1699 αντίστοιχα.
 13. Την ανάγκη για την προμήθεια των εν λόγω ειδών και την παροχή υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προσκαλείσθε να υποβάλετε προσφορά για την Προμήθεια-Συντήρηση Επανέλεγχο και Αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης. Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια και παροχή υπηρεσιών, την οποία θα αναλάβετε να υλοποιήσετε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 7.585,40 (συμπ Φ.Π.Α.).

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης – αναγόμωσης – ελέγχου (και έλεγχος υδραυλικής δοκιμής εφόσον απαιτείται) πυροσβεστήρων τοποθετημένων στα κτίρια και τα οχήματα παντός τύπου, οι οποίοι καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης για την κατάσβεση σε περίπτωση πυρκαγιάς και την τήρηση των κανονισμών πυρασφαλείας (όλοι οι εγκατεστημένοι πυροσβεστήρες υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστώνεται η καλή κατάσταση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 618/43/2005)

Για τις εγκαταστάσεις των κτιρίων αφορούν το κτίριο της Π.Ε. Κοζάνης (Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27), Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης στη Λευκόβρυση Κοζάνης και το κτίριο του Κ.Τ.Ε.Ο στη Λευκόβρυση Κοζάνης.

Η συντήρηση, αναγόμωση (εφόσον χρειαστεί) και υδραυλική δοκιμή (εφόσον χρειαστεί) να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β/2005), Κ.Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 6254/Β` 27.12.2021), Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Απόφασης Αριθ. Υπουργείου Ανάπτυξης 3354/91 ΦΕΚ 149/Β/2001, Εγκύκλιο Υπουργείου Ανάπτυξης 4974/328/Φ.15/2009, 26-06- 2008).

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Η Συντήρηση Επανέλεγχος και Αναγόμωση πυροσβεστήρων, προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για τα κτίρια και τα οχήματα της ΠΕ Κοζάνης (pdf)

Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (doc)

syntirisi-epanelegchos-kai-anagomosi-pyrosvestiron-pekozanis-pdm-2023