Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης συνολικά 22 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Γραφείου Κίνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης συνολικά 22 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης συνολικά 22 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Γραφείου Κίνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.”

Έχοντας υπόψη,

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 8. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 9. Το Ν. 489/1976, άρθρο 3, παρ.3 (331/Α/76) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986).
 10. Το Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως».
 11. Την εγκύκλιο Υπουργού αριθμ. 1761/8322/22-5-1998 υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 12. Τo με αρίθμ. πρωτ. 145425/6-9-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ013362789) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ «Ασφάλιση είκοσι ενός (21) Μηχανημάτων Έργου & Οχημάτων».
 13. Τo αίτημα του Γραφείου Κίνησης ΠΔΜ «Ασφάλιση ενός (1) επιβατηγού οχήματος» (ΑΔΑΜ: 23REQ013448634).
 14. Την αρίθμ. 1488/23 (ΑΔΑ 6ΙΑ17ΛΨ-7ΚΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την ασφάλιση είκοσι ενός (21) επιβατηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 15. Την αρίθμ. 1549/23 (ΑΔΑ ΨΧΚΜ7ΛΨ-5ΒΤ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300,00€ για την ασφάλιση ενός (1) επιβατηγού οχήματος αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
 16. Την αριθμ. 4302/23 (ΑΔΑ 9Η397ΛΨ-Ν67/ΑΔΑΜ: 23REQ013448859) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
 17. Την αριθμ. 4454/23 (ΑΔΑ 9ΡΖΩ7ΛΨ-9ΛΗ/ΑΔΑΜ: 23REQ013448734) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
 18. Την υποχρέωση για την ετήσια ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Γραφείου Κίνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα.

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή όσοι ασφαλιστικοί πράκτορες αυτών, ασκούν νόμιμα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα και οχήματα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα που προβλέπει η παρούσα

 • Να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους κατά περίπτωση:

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Να είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

Να είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις (αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 • Η σύμβαση παροχής των υπηρεσιών θα είναι ετήσιας διάρκειας.
 • Η σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του αναδόχου.
 • Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι 3.800,00€, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του υποψηφίου.
 • Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των οχημάτων.
 • Η χρονική περίοδος της ασφάλισης θα ξεκινά από την ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων και υπογραφής της σχετικής σύμβασης
 • Κράτηση υπέρ ΕΑΔΗΣΥ 0,1 %,
 • Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ
 • ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%

Κράτηση 0,02% υπέρ ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν τιμή ασφαλίστρων για κάθε επιμέρους όχημα και Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ποσού της ασφαλιστικής κάλυψης για το χρονικό διάστημα αυτής (1 έτος).
 • Ο Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας & συμμετοχής/ εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των οχημάτων δεν γίνεται αποδεκτή.
 • Αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων θα προέρχεται από μια (1) ασφαλιστική εταιρεία (για τα υποψήφια ασφαλιστικά γραφεία που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μίας εταιρείες).
 • Τα επιβατηγά αυτοκίνητα θα οδηγούνται από άτομα ηλικίας άνω των 23 ετών και οι οδηγοί θα είναι κάτοχοι αδείας οδηγήσεως αυτοκινήτου πέραν του ενός έτους.
 • Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 2-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50131.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα συνημμένα υποδείγματα:

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα που υποβάλει 

την προσφορά (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε  περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) για την υποβολή προσφοράς.

2) Εάν ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικός πράκτορας:] τη σύμβαση πρακτόρευσης με την ασφαλιστική επιχείρηση στο όνομα της οποίας αναλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εργασίες.

3)  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα.

και να τα καταθέσουν (δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής) στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΠΔΜ – Γραφείο 25 (Ημιόροφος) του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης μέχρι την Δευτέρα 2-10-2023 και ώρα 14:00 εντός σφραγισμένου φακέλου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την ίδια ημέρα, με την κατάθεση προσφορών, Δευτέρα 04/10/2021 και ώρα 14:30 στο γραφείο 25 Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος) της Π.Ε Κοζάνης. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην ανωτέρω ημερομηνία, θα υπάρξει γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες. Κατόπιν της αξιολόγησης, αναδεικνύεται και ανακοινώνεται ο προσφέρων με τη νομίμως χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αποτελεί τον μειοδότη.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει:

 • Ποινικό Μητρώο για κάθε υπόχρεο
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Ασφαλιστική Ενημερότητα (κύρια,επικουρική) για κάθε υπόχρεο.

Η αναθέτουσα αρχή τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, ένα τούτο κριθεί σκόπιμο στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός υποψηφίου οικονομικού φορέα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  θα δίνονται :

Α) για τα οχήματα του πρώτου πίνακα από α/α 1 έως 21 από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ στο τηλ. 2461052710 αρμόδιος υπάλληλος Γ. Κουζιάκης,

Β) για το όχημα με α/α 22, από τη Δ/νση Διοίκησης της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τηλ. 2461038231 αρμόδιος υπάλληλος Γ. Κουρκούτας.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (doc)

asfalisi-oximatwn-mixanimatwn

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης συνολικά 22 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Γραφείου Κίνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.”

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για το Εργοτάξιο Κοζάνης της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.»