Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στον Άργιλο Κοζάνης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για το Εργοτάξιο Κοζάνης της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για το Εργοτάξιο Κοζάνης της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.»

Έχοντας υπόψη,

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Την αρίθμ 6405/11-2-2022 απόφαση συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β’/2022).
 10. Την αριθ. 123/23 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4352 τ.Β/07-07-2023), «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας και των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς άσκησης καθηκόντων αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ όσον αφορά την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής συμβάσεων Προμηθειών-Υπηρεσιών».
 11. Το αρίθμ. πρωτ. 108429/28-6-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012972460) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ.
 12. Την αριθμ. 3774/23 (ΑΔΑ ΨΦΨ27ΛΨ-ΣΙΗ/ΑΔΑΜ: 23REQ013395524) απόφαση δέσμευσης πίστωσης στον ΚΑΕ 073.1712.
 13. Την ανάγκη για την προμήθεια των εν λόγω για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοταξίου της ΔΤΥ ΠΔΜ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προσκαλείσθε να υποβάλετε προσφορά σχετικά με «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για το Εργοτάξιο Κοζάνης της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.». Ακολουθεί λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή στο τέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια, την οποία θα αναλάβετε να υλοποιήσετε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.464,00€ (συμπ Φ.Π.Α.).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συνημμένα έγγραφα και την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα αφορά στο σύνολο της δαπάνης.

Στον φάκελο της προσφοράς σας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 4. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία) και πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.
 5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνετε ότι:
 • έχω λάβει υπόψη τους όρους της πρόσκλησης τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • παραιτούμαι από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί στην υπηρεσία μας έως και την 28η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο που θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης. Στοιχεία αποστολής: Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιόροφος, γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη, πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίδονται από τον Λάζαρο Βασιλειάδη στο τηλ 2461052707 και στο e-mail: l.vasiliadis@pdm.gov.gr.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 ώρα 14:00.

Δεν γίνεται δεκτή εναλλακτική προσφορά καθώς και προσφορά, η οποία θα υπερβαίνει τον ποσό του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο   Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Η τεχνική περιγραφή (pdf) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (doc)

promhtheia-klimatistikwn-ergotaksio-kozanis

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων για το Εργοτάξιο Κοζάνης της Δ.Τ.Υ. / Π.Δ.Μ.»