Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων έργου – Φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την απόφαση: 2628/03-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΥ7Β7ΛΨ-ΡΕΒ) απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας «προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου – φορτηγών, της ΠΕ Φλώρινας και των Όρων της διακήρυξης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ.53100 Φλώρινα). Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου,Πτολεμαίων 1, της Π.Ε.Φλώρινας.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη και εδώ για την Οικονομική Προσφορά.