Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου – Φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου – Φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου – Φορτηγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 10/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Π.Ε Φλώρινας ύστερα από την απόφαση: 2628/03-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΥ7Β7ΛΨ-ΡΕΒ) απόφαση της Οικονομικής Π.Δ.Μ. περί έγκρισης διενέργειας «προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου – φορτηγών, της ΠΕ Φλώρινας και των Όρων της διακήρυξης» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Προμήθεια ανταλλακτικών Μέχρι 24.399,94 €

Β) Υπηρεσίες επισκευής Μέχρι 13.599,99 €

Σύνολο Μέχρι 37.999,93€

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε.Φλώρινας (Πτολεμαίων 1, 5ος, τ.κ.53100 Φλώρινα).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16-12-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στον Ημιώροφο του Διοικητηρίου,Πτολεμαίων 1, της Π.Ε.Φλώρινας.

Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 10/2019.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για 180 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Π.Ε Φλώρινας.

Η Διακήρυξη 10/2019 θα αναρτηθεί:

1. Στον ιστότοπο του προγράμματος ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), 2. Η περίληψη διακήρυξης στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr), και στον ιστότοπο http://www.eprocurement.gov.gr 3. Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (http://mail.florina.pdm.gov.gr) και 4. Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας – Τμήμα Προμηθειών (τηλ:. 23850 54-505, ή 2385350504 κ. Μαύρου Στέφανος) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κασαπίδης Γεώργιος

Πατήστε εδώ για την Περίληψη, εδώ για την Διακήρυξη και εδώ για την Οικονομική Προσφορά.