Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας, την περίοδο 2019-20

Βίγλα Πισοδέρι Φλώρινας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας, την περίοδο 2019-20

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου ΠΕ Φλώρινας, την περίοδο 2019-20

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 242/26-7-96 (ΦΕΚ 179/Α/7-9-96)

2. Την αριθ. 421/21-2-2019 με ΑΔΑ: Ω1017ΛΨ-ΤΩ5 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 1/11-2-2019 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διενέργεια Δημοπρασίας εκμίσθωσης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου, η οποία απέβη άγονος, και αποφασίστηκε η με απευθείας ανάθεση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου τα έτη 2019-2020, με τους ίδιους όρους της αριθ. πρωτ. 1661/282/31-1-2019 σχετικής διακήρυξης δημοπρασίας

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεση σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, εκμίσθωσης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι 31-12-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμμετάσχουν στην προφορική και φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1) Οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου που πρόκειται να εκμισθωθούν από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), είναι οι εξής:

Α. ΑΝΑΒΑΤΗΡΕΣ

α. Παλιός εναέριος αναβατήρας (μήκους 1400μ., κατασκευής οίκου GRAFFER, μεταφορικής ικανότητας 800 ατόμων/ώρα).

β. Νέος εναέριος αναβατήρας (μήκους 1800μ., κατασκευής οίκου LEITNER, μεταφορικής ικανότητας 1200 ατόμων/ώρα).

γ. Παλιός συρόμενος αναβατήρας (μήκους 800μ) κατασκευής οίκου LEITNER.

δ. Συρόμενος μπέιμπυ λιφτ (δίπλα στο συρόμενο αναβατήρα)

Β. Ένας χιονοστρωτήρας PRINOTH T4

Γ. ΧΙΟΝΟΔΙΑΔΡΟΜΟΙ (ΠΙΣΤΕΣ)

α. Αριστερή πίστα μήκους 2 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη πράσινη με ονομασία ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
β. Κεντρική πίστα μήκους 1,5 χλμ περίπου, χαρακτηρισμένη κόκκινη με ονομασία ΗΡΑ και είναι φωτιζόμενη.

Πατήστε εδώ.