Ανταλλακτικά αυτοκινήτων - μηχανημάτων

Διακήρυξη διαγωνισμού: προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη διαγωνισμού: προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ύστερα από την με αριθ. 1855/14-11-2023 (ΑΔΑ 62ΟΛ7ΛΨ-Α4Η) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2023 – 2024.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & μηχανημάτων έργου για την Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται συνολικά στα 167.772,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε συνολικά για όλες τις Ομάδες, είτε μεμονωμένα
κατά περίπτωση σε ξεχωριστούς φακέλους.
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08/12/2023 και ώρα 15:00.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η: 14/12/2023 ώρα 10.00 π.μ.
Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι 31-12-2024 για την Π.Ε. Φλώρινας.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και χωρίς δικαιώματα προαίρεσης για τις ομάδες για τις οποίες δίνεται προσφορά.

Ο Περιφερειάρχης

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Πατήστε εδώ για τα σχετικά έγγραφα