Απογραφή ανθρώπινου δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Προσλήψεις 28 μόνιμων υπαλλήλων και κινητικότητα 51 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Προσλήψεις 28 μόνιμων υπαλλήλων και κινητικότητα 51 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Προσλήψεις 28 μόνιμων υπαλλήλων και κινητικότητα 51 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σε προσλήψεις είκοσι οκτώ (28) νέων υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν αντίστοιχες διευθύνσεις και στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες, προχωρά η Περιφερειακή αρχή Δυτικής Μακεδονίας το επόμενο διάστημα.

Επιπλέον, το ανθρώπινο δυναμικό  της Περιφέρειας θα ενισχυθεί και με πενήντα ένα (51) νέους υπαλλήλους που θα αιτηθούν, στο πλαίσιο της κινητικότητας, να μετακινηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την υπηρεσία του Δημόσιου τομέα που υπηρετούν ανά την Ελλάδα.

Ειδικότερα, όσον αφορά την κινητικότητα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που τέθηκε σε εφαρμογή με την ψήφιση του νόμου 4440/2016, καθώς φέτος (2020) ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάρτησης του ψηφιακού οργανογράμματος και κατάρτισης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του οργανισμού της Περιφέρειας.

Η διαδικασία αυτή ήταν και είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για την εφαρμογή του μέτρου της κινητικότητας.

Συνολικά για το μέτρο της κινητικότητας, υποβλήθηκαν προς έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών πενήντα μία (51) θέσεις, εκ των οποίων εννέα (9) στην Π.Ε. Γρεβενών, δέκα (10) στην Π.Ε. Καστοριάς, είκοσι δύο (22) στην Π.Ε. Κοζάνης και την έδρα και δέκα (10) στην Π.Ε. Φλώρινας.

Οι θέσεις αφορούν σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και για την επιλογή και υποβολή τους ελήφθησαν υπόψη οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, όπως αυτές κατατέθηκαν από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες.

Όσον αφορά στις προσλήψεις, για τον προγραμματισμό του έτους 2020, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνολικά δεκαοκτώ (18) νέες μόνιμες θέσεις υπαλλήλων. Τρείς (3) θέσεις δικηγόρων με πάγια εντολή, για τις οποίες θα εκδοθεί προκήρυξη εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος και δεκαπέντε (15) θέσεις μονίμου προσωπικού, για τις οποίες εντός του 2021 θα εκδοθούν οι αντίστοιχες προκηρύξεις από το ΑΣΕΠ, με μέριμνα το Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εγκρίσεις, όπως εξειδικεύτηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ανά Περιφερειακή Ενότητα και κλάδο έχουν ως εξής:

Π.Ε. Κοζάνης και Έδρα

Δύο (2) θέσεις  Δικηγόρων με πάγια εντολή

Μία (1) θέση Π.Ε. Πληροφορικής

Τρεις (3) θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων

Μία (1) θέση Π.Ε. Μηχανικών

Μία (1) θέση Τ.Ε. Μηχανικών

Π.Ε. Καστοριάς

Δυο (2) θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων

Μια (1) θέση Τ.Ε. Μηχανικών

Π.Ε. Φλώρινας

Δυο (2) θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων – Γεωπόνων

Μια (1) θέση Τ.Ε. Μηχανικών

Π.Ε. Γρεβενών

Μια (1) θέση Δικηγόρου με πάγια εντολή

Δυο (2) θέσεις Π.Ε. Γεωτεχνικών / Κτηνιάτρων – Γεωπόνων

Μία (1) θέση Π.Ε. Μηχανικών

Επιπλέον, από την υποβολή αιτημάτων στον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2021, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δέκα (10) θέσεις μονίμου προσωπικού. Οι θέσεις αυτές, κατόπιν νεότερου εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών θα εξειδικευτούν ανά Περιφερειακή Ενότητα και ειδικότητα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Οι εγκεκριμένες θέσεις είναι οι εξής:

Τέσσερις (4) θέσεις Π.Ε. Μηχανικών

Πέντε (5) θέσεις Τ.Ε. Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Μία (1) θέση Σπερματεγχυτών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ