Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη  Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του ν.5062/2023 (Α΄183) «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 3 του άρ. 4 του ν. 5062/2023,

β) του ν.3528/07 (Α΄26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

γ) του ν.4057/2012 (Α΄54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει,

δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.4354/2015 (Α΄176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει

ε) των άρθρων 68-75 του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», όπως ισχύει,

στ) του ν.4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ζ) του άρθρου 52 του ν.4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις»,

η) του ν.4482/2017 (Α΄102) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

θ) του π.δ.85/2022 (Α΄232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο),

ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

ια) του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει,

ιβ) του π.δ.123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει,

ιγ) του π.δ. 79/2023 (Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 31/04.12.2023 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄199-Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος) «Ομαδοποίηση των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου βάσει
της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 5062/2023 (Α΄183).

3. Την αριθμ. ΔΙΠΔΑ/Φ.5/18578/09.11.2023 (Β΄6428) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
παραβόλων υποβολής αίτησης συμμετοχής και ένστασης για διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 5062/2023 «Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων
φορέων του Δημοσίου Τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 183)».

4. Την από 28.12.2023 ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της υπ’ αρ. 3176965ΑΠ/28.12.2023 απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία».

5. Την αριθμ. Δ4δ/52763/25.09.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.816) κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης
Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.»» και το γεγονός ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβούλου έχει λήξει στις 04.10.2023.

6. Την αριθμ. πρωτ.60225/28.02.2024 προβλεπόμενη από την παρ. 5, άρθρο 24 του Ν. 4270/2014 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

7. Την ανάγκη πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων για την εύρυθμη λειτουργία της Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε..

 

Α π ε υ θ ύ ν ο υ μ ε

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.)

α/α ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΗ ΕΔΡΑ
1. Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. Πρόεδρος Θεσσαλονίκη
2. Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος Θεσσαλονίκη

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Ανώνυμη  Εταιρεία» (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) (με ΑΔΑ: Ρ0ΔΖ465ΧΘΞ-ΧΒΨ)

 

Για την Π.Δ.Μ.