Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (8-3-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (8-3-2024)

Το Υπουργείο Εξωτερικών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 153 και της παραγράφου 14 του άρθρου 329 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31), την 115/12.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β΄ 4524), την υπ΄αριθ.41867/01.08.2023 απόφαση της Υφυπουργού Εξωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών» (Β΄4845) και την υπ ΄αριθ. Π2-12532/01.03.2023 απόφαση του Προϊσταμένου της ΣΤ-Α΄ Γενικής Δ/νσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών «Αντιστοίχιση των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του ν.4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄31) του Υπουργείου Εξωτερικών με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α΄232) νέους κλάδους και ειδικότητες» (Β΄1714), προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση προσωπικού διαφόρων κατηγοριών και κλάδων /ειδικοτήτων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά κατηγορία και ανά κλάδο/ειδικότητα και επιθυμούν να αποσπασθούν στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, να υποβάλουν έως και τις 29 Μαρτίου 2024 στο e-mail: dst1@mfa.gr σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση, κατά το συνημμένο στο τέλος της παρούσας υπόδειγμα (Παράρτημα Α΄), επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά (Παράρτημα Β΄).

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που πληρούν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα, εφόσον: α) έχει παρέλθει διετία από το διορισμό τους, β) δεν έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας ή έχει γίνει προηγουμένως δεκτή αίτηση απαλλαγής τους από τα εν λόγω καθήκοντα, γ) έχει παρέλθει διετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασής τους, με την εξαίρεση απόσπασης για συνυπηρέτηση με σύζυγο ή σε υπηρεσία απομακρυσμένης/παραμεθόριας περιοχής, δ) δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από άλλη γενική ή ειδική διάταξηκαι ε) δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη.

Γ. Οι αποσπάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους/ειδικότητες προσωπικού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 Εμπειρία σε κτιριακά, γεωτεχνικά, υδραυλικά έργα – μελέτες. Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίου,
σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και επιβλέψεις δημοσίων έργων.
ΠΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Εμπειρία σε κτιριακά έργα και μελέτες καθώς και μελέτες και έργα δικτύων και εγκαταστάσεων.
ΠΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Εμπειρία σε έργα και μελέτες δικτύων.
ΔΕ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 6 Εμπειρία στην οδήγηση οχημάτων μεταφοράς προσώπων

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με ΑΔΑ: Ρ6ΘΡΕ-3ΗΦ

 

Για την Π.Δ.Μ.