φορτηγό Nissan Vehiculo/Cabstar E - KHH 5407

Πρόσκληση για την προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου και μίζας για το φορτηγό Nissan Vehiculo/Cabstar E- KHH 5407 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε – ΠΔΜ Έδρας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση για την προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου και μίζας για
το φορτηγό Nissan Vehiculo/Cabstar E- KHH 5407 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε – ΠΔΜ Έδρας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας και αντικατάστασης αντλίας πετρελαίου και μίζας για το φορτηγό Nissan Vehiculo/Cabstar E- KHH 5407 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε – ΠΔΜ Έδρας.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγο ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 4.092,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ποσό 3.831,60 € αφορά προμήθεια υλικών και 260,40 € αφορά τις αναγκαίες εργασίες) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση. Πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεχνικά θέματα θα δίνονται από την Δ.Τ.Ε ΠΔΜ Έδρας στο τηλ. 2461052707.

Τα είδη θα είναι κατάλληλα (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα) και θα ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους τύπους οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

  • Ο υποψήφιος, με την συμμετοχή του στην διαδικασία, εγγυάται για την ποιότητα των ανταλλακτικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών
  • Τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα είναι πιστοποιημένα κατά CE και θα φέρουν αντίστοιχη σήμανση CE, εκτός αν εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.
  • Διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο με τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες, άδεις και πιστοποιήσεις και για να επεμβαίνει στα αντίστοιχα μηχανικά μέρη.
  • Σε περίπτωση βλάβης από ανταλλακτικό ή από εκτέλεση εργασίας αναλαμβάνει την αποκατάσταση της βλάβης με δικά του έξοδα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 19/02/2021 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 π.μ στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσης τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Μαζί με την προσφορά θα συνυποβληθούν

1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (docx).

2. Φορολογική Ενημερότητα

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ (Ταμείο Κύριας Ασφάλισης),

5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου

6. Την αντίστοιχη άδεια λειτουργίας κατά περίπτωση, όπως ισχύει, για την εκτέλεση των
απαιτούμενων εργασιών.

Σημείωση: Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης για το φυσικό πρόσωπο.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση για την προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου και μίζας για  το φορτηγό Nissan Vehiculo/Cabstar E- KHH 5407 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε – ΠΔΜ Έδρας (pdf)

Η Έγγραφη Οικονομική Προσφορά (docx)

promitheia-kai-antikatastasi-antlias-petrelaioy-kai-mizas-pdm