Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/28-6-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/28-6-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Α/Α Θ Ε Μ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης

1.

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 47/2023 Η Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά

2.

1O ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση εδαφών και πλήρωση ορυγμάτων για καλλιεργητική χρήση σε παλαιό εγκαταλελειμένο λιγνιτωρυχείο στην Τ.Κ. Βεγόρας, του Δήμου Αμυνταίου, Π.Ε. Φλώρινας, ΠΔΜ». (ΠΕΤ:2301896425).

Φορέας του έργου : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

48/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά  για τη Μ.Π.Ε. του έργου

3.

2Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση πλωτού φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2MW σε λιμνοδεξαμενή στη θέση «Αμμοχώρι», Δήμου Φλώρινας, Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2210842619).

Φορέας του έργου: ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε.

49/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

4.

3Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Υφιστάμενο γεώφραγμα και αρδευτικό δίκτυο Μαυραναίων στην Τ.Κ. Μαυραναίων, του Δήμου Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ: 2211866823).

Φορέας του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

50/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

5.

4O ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 60MW και συνοδών έργων στη θέση «ΑΝΘΡΑΚΙΑ» της Τοπικής Κοινότητας Ανθρακιάς, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2301888620).

Φορέας του έργου: ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

51/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

6.

5Ο ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) ‘Μπαρούγκα’, ισχύος 1,5 MW επί «ανώνυμου» ρέματος παραπόταμου του Αλιάκμονα, στα όρια των Δημοτικών Ε-νοτήτων Γράμμου και Νεστορίου, του Δήμου Νεστορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2302914425).

Φορέας του έργου: ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ Ι.Κ.Ε.

52/2023 Το θέμα αποσύρθηκε ύστερα από αίτηση του φορέα του έργου

7.

6Ο   ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μ.Π.Ε. του έργου: «Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Μεταμόρφωσης ΠΕ Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». (ΠΕΤ:2304935022).

Φορέας του έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

53/2023 Η Επιτροπή γνωμοδότησε     ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε. του έργου

 

Κοζάνη 30/6/2023

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Θωμάς Μάνος

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 4η/28-6-2023 Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας