Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (30-4-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (αρ. 8 του ν.4795/2021 και το αρ. 213 του ν.4957/2022) (30-4-2024)

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΛEI

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4795/2021 (Α΄ 62), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα τα κατωτέρω προβλεπόμενα:

 1. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου (άρθ.6 της υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α )
  Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
  (α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της ΜΕΕ και του Πρύτανη, για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου,
  (β) Παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας,
  (γ) Παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της,
  (δ) Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
  Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.
  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού του Δ.Π.Θ. και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.
 2. Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου (άρθ.7 της υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄6918) Κ.Υ.Α )
  Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Πρύτανη. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).
 3. Θητεία και αμοιβή μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθ.5 και 8 της υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α ).
  Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. (άρθ. 5 της υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α ).
  Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4354/2015 (Α΄176) περί συλλογικών οργάνων (άρθ. 8 της υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α )
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος του Α.Ε.Ι. που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.
 4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου – Ιδιότητες μελών (άρθ. 2 και 3 της υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28-12-2022 (Β΄ 6918) Κ.Υ.Α ),
  Η Επιτροπή Ελέγχου είναι τριμελής και τα μέλη της πρέπει να προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του Ν.4795/2021 (και αρ. 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄62), και δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενώ ένα μέλος (1) τουλάχιστον, εξ αυτών πρέπει να διαθέτει, κατ΄ ελάχιστον διετή (2) ελεγκτική εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
  Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:
  (α) Μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.
  (β) Προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, κεντρικής ή περιφερειακής υπηρεσίας Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν.4795/2021 (Α΄62)
  (γ) Προϊστάμενος, τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης, Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού.

 Ο Πρύτανης

 

 

 Καθηγητής Φώτιος Μάρης

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (30-4-2024) (ΑΔΑ: 99Ν246ΨΖΥ1-Θ2Τ)

 

Για την Π. Δ. Μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (30-4-2023)